Ministerie van Justitie

10.09.1999

Persbericht Ministerraad

Geregistreerde partners kunnen van rechtswege gezamenlijk gezag krijgen over kinderen uit partnerschap

Geregistreerde partners krijgen van rechtswege gezamenlijk gezag over hun tijdens het geregistreerde partnerschap geboren kinderen, als er geen andere ouder is. Dat is het geval als een kind geboren wordt tijdens partnerschap van een man en een vrouw en tijdens een partnerschap van twee vrouwen. Nu hebben partners van verschillend geslacht gezamenlijk gezag als het kind erkend is door de vader en zij aantekening in de gezagsregisters hebben gevraagd bij de griffie van het kantongerecht. Voor geregistreerde partners van hetzelfde geslacht geldt dat zij voor gezamenlijk gezag een beslissing van de rechter nodig hebben. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in een wetsvoorstel van staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Deel: ' Gezamenlijk gezag over kinderen uit partnerschap '
Lees ook