Technologie Stichting STW

#parent

STW

Tissue Engineering

PARENT

Call for Pre-Proposals

De Technologiestichting STW en ZonMW hebben middelen beschikbaar gesteld voor een gezamenlijk NWO programma op het gebied van Tissue Engineering. Beschikbaar is 4 miljoen gulden. De Programma Commissie streeft er naar het NWO-programma te verbreden tot een Nationaal Tissue Engineering Programma.

Op 3 september jl. heeft een consortium van onderzoekers en bedrijven, met steun van de Programmacommissie, een z.g. 'Expression of Interest' ingediend in het ICES/KIS programma. Dit zijn fondsen die door de regering zijn bestemd voor de versterking van de Nederlandse kennis infrastructuur. Gestreefd wordt naar een programma met een omvang van circa 52 miljoen gulden. Nog niet bekend is of deze middelen ook beschikbaar komen. Het besluitvormingstraject is als volgt: Na advies van de Planbureaus zal het Ministerie Economische Zaken een aantal consortia die een "Expression" hebben ingediend, het groene licht geven voor het opstellen van een z.g. "Business Plan". Op basis van deze business plannen neemt het Kabinet begin 2002 een besluit tot financiering.

Call for Pre-Proposals

Voor de uitvoering van het NWO programma en ter voorbereiding en concretisering van het business plan voor een Nationaal Programma nodigt de Programmacommissie alle onderzoekers werkzaam op het terrein van cel- weefseltechnologie uit om voorstellen ('pre-proposal') in te dienen die passen binnen het kader van de volgende programma beschrijving.

Programma

De algemene doelstelling van het programma Tissue Engineering is om de Nederlandse kennisinfrastructuur zodanig te versterken dat deze in belangrijke mate kan bijdragen aan het hoofddoel van de tissue engineering, nl. Het groeien van organen en weefsels uit mengsels van verschillende levende cellen, gebruik makend van biocompatibele of biodegradeerbare dragermaterialen, en deze te implanteren om zo uitgevallen, beschadigde of slecht werkende organen en weefsels (huid, kraakbeen, bot, bloedvaten, lever, nier, etc.) te ondersteunen of te vervangen.

Het programma moet leiden tot een kennisinfrastructuur die als voedingsbodem kan fungeren voor het ontwikkelen van de noodzakelijke kennis en het creëren van de noodzakelijke bedrijvigheid om dit hoofddoel te bereiken. Om binnen een periode van vijf à tien jaar nieuwe tissue engineering producten bij patiënten toe te kunnen passen, wordt er aan de volgende doelen gewerkt:
* Versterken van de disciplines die aan de basis staan van tissue engineering (stamcellen onderzoek, cel- en weefselkweek, ontwikkeling van dragers)
* Integreren van de verschillende disciplines op enkele sleutel toepassingsgebieden (cardiovasculair, bind- en steunweefsel, zenuwweefsel, orgaansystemen) om industriële productie en klinische toepassing mogelijk te maken
* Stimuleren van commercialisering van te ontwikkelen technologieën en producten, met specifieke aandacht voor het creëren van commercieel interessante spin-off (tussen)producten
* Het opzetten van landelijke kenniscentra met verschillende basisdisciplines die gezamenlijk het tissue engineering inhoud geven.

In de onderstaande tabel staan functionele kennisgebieden en de hoofddoelen samengevat.

Functionele kennisgebieden Hoofddoelstellingen Fundamenteel onderzoek
* Stamcellen
* Matrices
* 3D kweken
Ontwikkeling van basis technieken voor optimaal inzetten van cel- en weefselkweek ten behoeve van weefsel- en orgaanproductie Identificeer bruikbare stamcellen voor verschillende toepassingen Differentiëren en dedifferentiëren van verschillende type stamcellen Optimaal beheersen van celkweek systemen Ontwikkeling van dragers en matrices voor optimale cel- en weefselgroei Toegepast industrieel onderzoek
* Productieprocessen
* Kwaliteit en veiligheid
Het opschalen van onderzoeksresultaten naar productie op een schaal voor commercialisering Opschalen naar grootschalige en naar op maat patiënt afhankelijke productie Integreren van de basis technieken naar producten met specifieke toepassingen (cardiovasculair, bind- en steunweefsel, zenuwweefsel, orgaansystemen). Minimaliseren van veiligheidsrisico, in relatie tot werking van de oplossing en tot ongewenste neveneffecten Het ontwikkelen van productie methoden om testweefsel te maken voor onderzoek (commercieel, wetenschappelijk) om gebruik van proefdieren te reduceren Klinisch onderzoek
* Operatietechnieken
* Effectiviteit
Klinisch toepassen en testen van nieuwe generatie tissue engineering producten Optimaliseren van operatietechnieken voor specifieke orgaan implantatie Bepalen van effectiviteit, haalbaarheid en wenselijkheid van implantatie van nieuwe organen, en van tissue engineering in het algemeen

Deze beschrijving is genomen uit de 'Expression of Interest'. De volledige tekst van dit document is opvraagbaar bij het bureau van de STW: 030-600 12 84 of nico@stw.nl en/of ZonMW: 070-349 51 37 of ellenbroek@zonmw.nl

Voorwaarden en format


* Het voorstel voldoet aan de programma beschrijving
* De pre-proposals zijn niet langer dan 1 à 1&fraq12; pagina A4
* Het voorstel bevat de volgende gegevens: 1. Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres van de aanvrager(s) en, voorzover toepasselijk, namen en adressen van de industriële partner(s) 2. Titel 3. Korte omschrijving van het doel van het onderzoek, en het onderzoeksplan dat tot de verwezenlijking ervan moet leiden 4. Gevraagd budget, onderverdeeld in: o Personeel (aantal AIO's, Post-docs, technische ondersteuning) o Materiële kosten (chemicaliën kleine apparatuur en instrumenten) o Kosten voor buitenlandse reizen o Investeringskosten. Om tissue engineering activiteiten binnen onderzoeksinstellingen op peil te krijgen en om bedrijven op adequate wijze te ondersteunen zijn specifieke investeringen nodig in hardware en faciliteiten. Voor omvangrijke investeringen die het belang van een enkel onderzoeksproject of instelling overstijgt, dient aangegeven te worden wat het nationaal belang van die investering kan zijn.

De programmacommissie zal na toetsing van de voorstellen, een aantal indieners de gelegenheid geven om de pre-proposals uit te werken tot een volledig voorstel dat kan meedingen in het NWO-programma. 'Peer review' en een rangschikking van de voorstellen door een jury zijn onderdeel van de beoordelingsprocedure.

Indientermijn

De pre-proposals moeten vóór 26 oktober 2001 zijn ingediend (bij voorkeur elektronisch als een Word document) bij:

Technologiestichting STW t.a.v. drs. N. Boots Postbus 3021 3502 GA Utrecht e-mail: nico@stw.nl

of

ZonMW t.a.v. drs. S. Ellenbroek Postbus 93245 2509 AE Den Haag e-mail: ellenbroek@zonmw.nl
---

STW TOP © STW, 1997 Laatste wijziging: 04-01-2000 Reacties naar: Webmaster

Deel: ' Gezamenlijk NWO programma Tissue Engineering STW en ZonMW '
Lees ook