ANBO

Utrecht, 15-09-1999

Succesvol overleg consumentenorganisaties en NS:

Gezamenlijk onderzoek naar toekomst loketten

Consumentenorganisaties en NS hebben afgesproken dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de toekomst van de kaartverkoop, service en informatie, waarbij de wens van de klant centraal staat. Dat is de uitkomst van het overleg dat de consumentenorganisaties CSO (Coordinatie-Orgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties), ROVER, Consumentenbond, Gehandicaptenraad, ANWB en de werkgeversorganisatie VNO-NCW op 15 september 1999 met NS hebben gevoerd. In dit overleg is duidelijk geworden dat NS er sterk aan hecht het vertrouwen van de consumentenorganisaties in het kaartverkoopbeleid te herstellen.

Hans Huisinga, algemeen directeur van NS Reizigers, heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat er geen plan is om loketten te sluiten. Zolang er voldoende klanten bij het loket een kaartje willen kopen, blijft het loket open. Het onderzoek moet uitwijzen wanneer het acceptabel is een loket te sluiten en welke alternatieven dan voorhanden zijn. De consumentenorganisaties en NS hebben afgesproken dat het gezamenlijk onderzoek plaatsvindt onder de paraplu van het LOCOV, het Landelijk Overlegplatform Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer, waarin ook de rijksoverheid is vertegenwoordigd. NS is bereid om alle beschikbare onderzoeksresuitaten, kennis en expertise voor dit onderzoek beschikbaar te stellen.

Alle betrokkenen hebben vastgesteld dat vernieuwingen in de kaartverkoop, service en informatie de komende jaren nodig zijn en onderkennen de noodzaak rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in de techniek en de markt. Zowel belangen van de treinreizigers als de bedrijfseconomische verantwoordelijkheden zullen worden meegewogen in het onderzoek.

Bovenstaande gezamenlijke persverklaring is namens de NS en de gezamenlijke consumentenorganisaties, vertegenwoordigd door de voorzitter van het CSO verspreid .

Deel: ' Gezamenlijk onderzoek naar toekomst loketten NS '
Lees ook