EU - RUSSIA SUMMIT : JOINT STATEMENT

Helsinki (22-10-1999) -Nr. 12119/99 (Presse 316)


Helsinki, 22 oktober 1999
12119/99 (Presse 316)
TOP EU-RUSLAND

Helsinki, 22 oktober 1999

GEZAMENLIJKE VERKLARING
van
de voorzitter van de Europese Raad, de heer Lipponen
de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Prodi,
de Secretaris-Generaal en Hoge Vertegenwoordiger, de heer Solana en
Premier Putin die de heer Jeltsin,
President van de Russische Federatie, vertegenwoordigt

De Top tussen de EU en Rusland van vandaag, die de vierde is sinds de inwerkingtreding van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO), is een belangrijke gebeurtenis in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie op de drempel van de nieuwe eeuw.

De Top was een unieke gelegenheid om te bespreken hoe we ons partnerschap kunnen versterken. Ook hebben wij bekeken hoe ver de uitvoering van de PSO is gevorderd, van gedachten gewisseld over recente ontwikkelingen in de Russische Federatie en de Europese Unie, de stand van zaken opgenomen m.b.t. het initiatief inzake de noordelijke dimensie en onze samenwerking in dat verband, ons beraden over de volgende stappen op weg naar een betere samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en andere vormen van misdaad, en internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang besproken.

Wij zijn ingenomen met de gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie ten aanzien van Rusland, die de Europese Raad in juni 1999 in Keulen heeft aangenomen, en met de door premier Putin tijdens de top officieel gepresenteerde middellange-termijnstrategie voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en de Europese Unie in de periode 2000-2010. Premier Lipponen lichtte kort de tot dusver geboekte vooruitgang toe alsmede de volgende stappen die moeten worden genomen om op basis van een werkprogramma van het EU-voorzitterschap de gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie uit te voeren. Beide partijen verklaarden bereid te zijn te bestuderen hoe zij aan de hand van deze twee documenten hun samenwerking verder kunnen opvoeren.

In de documenten wordt de nadruk gelegd op het belang dat beide partijen hechten aan een nauw politiek en economisch partnerschap en de verdere ontwikkeling daarvan in het kader van de PSO. Beide documenten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke waarden zoals naleving van de beginselen van de democratie en de mensenrechten, de rechtstaat en de markteconomie en hebben als gemeenschappelijk doel de politieke stabiliteit en de economische voorspoed in Europa te verbeteren.

Op basis van het voorbereidende werk van de Trojka van EU-Ministers van Buitenlandse Zaken die op 7 oktober in Moskou een ontmoeting had met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ivanov, hebben de partijen een overeenkomst bereikt over maatregelen om de politieke dialoog tussen de EU en Rusland zodanig bij te stellen dat hij flexibeler en efficiënter wordt. Er zal met name worden ingegaan op de nieuwe mogelijkheden die de ontwikkeling van het GBVB en de benoeming van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB bieden. Wij hebben de inspanningen aangemoedigd om de dialoog resultaatgerichter te maken. Ook waren wij ingenomen met de gesprekken die de heer Niinistö als voorzitter van de Raad (Ecofin) onlangs met zijn Russische collega's heeft gevoerd over het aangaan van een specifieke dialoog om de maatregelen van de Russische regering ter bevordering van duurzame economische groei te ondersteunen.

De EU zegde haar steun toe aan de inspanningen van de Russische regering om de economie een nieuw elan te geven door verbetering van het investeringsklimaat, herstructurering van de bedrijven, met name in de banksector, en het creëren van een passend fiscaal kader, dit alles via de PSO, Tacis en de internationale financiële instellingen.

Wij hebben nota genomen van de resultaten van de vergadering van het Samenwerkingscomité op 8 oktober 1999 in Brussel en bevestigd van plan te zijn de verdere uitbreiding van handel en investeringen over en weer te bevorderen. In dit verband hebben wij op het belang gewezen van toetreding van Rusland tot de WTO, waardoor het land ten volle zou kunnen deelnemen aan de millenniumronde van de WTO.

De Europese Unie en de Russische Federatie hebben van gedachten gewisseld over de situatie in de Noordelijke Kaukasus.

Wij hebben nota genomen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam en de belangrijke gevolgen daarvan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, die de heer Solana nader heeft toegelicht. Voorts rapporteerden premier Lipponen en Commissievoorzitter Prodi over het uitbreidingsproces van de EU, waar nu meer vaart in komt. In dit verband waren wij ingenomen met het diepgaande debat tijdens de vorige vergadering van het Samenwerkingscomité. De partijen waren het erover eens om regelmatig verdere besprekingen te voeren in de daartoe geëigende PSO-organen.

Wij hebben met voldoening vastgesteld dat de voorbereidingen voor een Conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken over de noordelijke dimensie op 11/12 november in Helsinki goed vorderen. Wij zien uit naar deze belangrijke gebeurtenis die voor het eerst de EU-lidstaten en de partnerlanden uit de regio bijeenbrengt om de specifieke uitdagingen en aandachtspunten van noordelijk Europa te bespreken.

Wij waren ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij de lopende onderhandelingen over het multilaterale nucleaire en milieuprogramma in Rusland (MNEPR). Wij hebben alle betrokken partijen aangemoedigd zich extra in te spannen voor een zo spoedig mogelijk akkoord. Dit akkoord zou een wettelijk kader verschaffen waarbinnen projecten inzake opslag en verwijdering van kernafval in met name Noordwest-Rusland naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

In het besef dat betere samenwerking bij criminaliteitsbestrijding nodig is, waren wij ingenomen met de start van de verkennende gesprekken tussen Europol en de bevoegde Russische autoriteiten die in een overeenkomst moeten uitmonden. Voorts stelden wij met tevredenheid vast dat voortgang is geboekt bij het opstellen van een gezamenlijk actieprogramma ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en hopen wij dat de werkzaamheden na de conferentie over georganiseerde criminaliteit die van 14 tot 16 december 1999 in Helsinki wordt gehouden zo spoedig mogelijk worden afgerond. In dit verband hebben wij het belang benadrukt van gemeenschappelijke inspanningen om het witwassen van geld aan te pakken. Aanneming van passende wetgeving in Rusland en een gecoördineerd optreden zijn in dit verband van essentieel belang. Ook hebben wij informatie uitgewisseld over de resultaten van de recente speciale bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere en van de ministeriële vergadering van de G8 die een paar dagen geleden in Moskou plaatsvond.

Wij hebben bevestigd dat wij van de OVSE-top in november in Istanbul een succes willen maken en zijn overeengekomen ons te concentreren op het bereiken van een akkoord over het Europees Veiligheidshandvest, zijnde een alomvattend en belangrijk document dat het waard is om tijdens de top te worden aangenomen. In dat handvest moet de gehechtheid aan het VN-handvest worden bevestigd, en moeten de beginselen van de slotakte van Helsinki, die in de veranderende veiligheidscontext in het OVSE-gebied nog steeds geldig en toepasselijk zijn, opnieuw worden onderschreven.

Wij zijn overeengekomen bij de bestendiging van de vrede in Kosovo nauw te blijven samenwerken op basis van de volledige uitvoering van Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en hebben opnieuw gewezen op het grote belang van daadwerkelijke uitvoering van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa voor de bevordering van vrede, stabiliteit en de samenwerking na afloop van het conflict in het gebied.

Tot slot hebben wij gesteld dat de ontwikkeling van een strategisch partnerschap van de EU met Rusland aanzienlijk zal bijdragen tot vrede, stabiliteit en economische voorspoed in heel Europa en Europa zal helpen bij het aangaan van de uitdagingen van het komende millennium.


/newsroom/press/c/12119.NL9.htm

Deel: ' Gezamenlijke verklaring EU - Rusland na Helsinki-top '
Lees ook