Gemeente Smallingerland

Gezonde meerjarenbegroting voor Smallingerland (04-06-2002)

Smallingerland presenteert vandaag een gunstige meerjarenbegroting. Bezuinigen is niet aan de orde en er is structureel en eenmalig ruimte voor nieuw beleid. Dat leidt niet tot extra hoge lasten voor de inwoners. De belastingen gaan de komende jaren alleen trendmatig omhoog, net als voorgaande jaren (+3,1%). Alleen de afvalstoffenheffing gaat de komende jaren meer dan trendmatig omhoog. Binnen de collegeperiode wordt een stijging van de afvalstoffenheffing verwacht van 5,5% per jaar. Dat komt door kostenstijgingen voor het verwerken van afval en grotere afvalstromen. Dat staat in de perspectiefnota voor de periode 2003-2006. De gunstige financiële positie van Smallingerland stelt de gemeente in staat boven het gemiddelde te opereren. Vandaar ook de titel: boven het maaiveld.

Voor volgend jaar is er 1 miljoen structurele begrotingsruimte aflopend naar ruim 640.000,= in 2006. De gemeente kiest ondanks de financiële ruimte voor behoedzame ramingen voor de komende tijd: risicos moeten voldoende worden afgedekt, er worden geen voorschotten genomen op onzekere inkomsten en er wordt uitgegaan van een positief saldo op de jaarrekening, zoals dat de laatste jaren steeds het geval is geweest.

Er is dus ruimte voor nieuwe voorstellen. Het gaat de komende jaren zeker niet alleen om materiële zaken. Zo is er geld gereserveerd voor onderzoek naar centrumontwikkeling en mogelijke bundeling van de culturele voorzieningen in Drachten.
De aangekondigde intensivering van jeugdbeleid en meer aandacht voor jongerenvoorzieningen in het collegeprogramma is nu ook vertaald in financiële consequenties.
Extra investeringen zijn er ook gepland voor onderwijshuisvesting, met name in de dorpen.
Voor de grote herstructureringsopgave in oude wijken waar gemeente en woningcorporaties voor staan in de komende komt ook extra geld vrij. Het fonds Wonen wordt daarom extra gevoed.
Om in de toekomst op een goede manier met het gebied tussen de nieuwe stadsranden van Drachten en het buitengebied om te gaan is geld gereserveerd voor het maken van een nieuwe stadsrandvisie.

Deel: ' Gezonde meerjarenbegroting voor Smallingerland '
Lees ook