Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsaspecten Aviaire Influenza

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

VGB/VBL 2364380

10 maart 2003

Geachte Voorzitter,

Bij deze informeer ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de actuele stand van zaken ten aanzien van de gezondheidsaspecten van Aviaire Influenza in Nederland.

In vervolg op de eerdere informatie over de volksgezondheidsaspecten van Aviaire Influenza in brieven van 3 en 5 maart jl. laat ik u het volgende weten. Bij een persoon die betrokken is bij de ruiming van met Aviaire Influenza besmet pluimvee is inmiddels conjunctivitis (ontsteking van het oogslijmvlies) vastgesteld tengevolge van het bewuste Aviaire Influenza-virus (H7N7). Een dergelijke overdracht van het vogelgriepvirus van pluimvee naar de mens is ook in de literatuur meerdere malen beschreven.

Dit is aanleiding om de eerdere adviezen ten aanzien van vaccinatie en beschermende maatregelen te handhaven. Dit om mogelijke vermenging van mensengriep- en vogelgriepvirus die tot de vorming van een nieuw mensengriepvirus kan leiden, zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte valt nog te vermelden dat vaccinatie geen bijwerkingen heeft. Dit betekent ook dat er geen gevaar is voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van vaccinatie.

Met het oog op het bovenstaande is het zaak om de ontwikkelingen bij de mens met betrekking tot de huidige uitbraak van AI, en in bijzonder de eventuele menging van beide griepvirussen met de vorming van een nieuw virus, zo goed mogelijk te volgen. Daarom neem ik het advies van het (BAO) Bestuurlijk Afstemmings Overleg Infectieziekten van maandag 10 maart jl op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van zondag 9 maart jl. over. Dit betekent dat ruimers en overige betrokkenen op pluimveebedrijven, families wonend op deze bedrijven; zowel de zieken als de niet-zieken, op de aanwezigheid van genoemde virussen worden onderzocht.

Ik zal uw Kamer schriftelijk op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp

Deel: ' Gezondheidsaspecten Aviaire Influenza '
Lees ook