Bureau SIGRA
Maassluisstraat 574a
1062 GZ Amsterdam

Tel.: 020 - 512 88 88
Fax: 020 - 615 63 01
Email

PERSBERICHT

Amsterdam, 18 januari 1999

Gezondheidszorg voor allochtonen: bundelen en integreren

De multiculturele samenstelling van de bevolking van Amsterdam heeft ook zijn weerslag op de gezondheidszorg. Uit een inventarisatie van de SIGRA is gebleken dat veel zorginstellingen hier reeds met verschillende initiatieven en projecten op inspelen. Maar dit gebeurt nog ‘te versnipperd en te projectmatig’’, betoogde Van der Reijden, voorzitter van de SIGRA tijdens de door de SIGRA georganiseerde conferentie ‘Het is een vreemdeling zeker’.

Op woensdag 13 januari vond in het A.H. Gerhardhuis een conferentie plaats over gezondheidszorg voor allochtonen. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden zorginstellingen uit Amsterdam en omgevinge over de vraag of zij voldoende zijn ingespeeld op de multiculturele zorgvraag en wat er nog meer moet gebeuren.

In zijn slotrede gaf Van der Reijden aan dat naar zijn mening de allochtone zorgvraag niet gezien moet worden als een op zichzelf staand iets, maar als onderdeel van de gehele zorgvraag die steeds meer divers wordt. Ook pleitte hij ervoor enigszins af te stappen van de projectmatige benadering van het vraagstuk: ‘Zo’n benadering is nuttig in een beginnende fase, waarin iets nieuws vorm en inhoud moet krijgen. Het nadeel is echter dat kennis en vaardigheden beperkt blijven tot het project, terwijl een bredere inbedding in de organisatie uitblijft. Ik vraag me af of we ten aanzien van allochtone zorgvragers inmiddels niet een stap verder zijn. Er zijn tal van projecten en initiatieven, er is ervaring op gedaan. Met de instroom van allochtone werknemers neemt ook de kennis in organisaties toe. Zorgverlening aan allochtone zorgvragers kan daarmee meer een regulier onderdeel van de zorgverlening worden, zoals dat past bij een divers samengestelde stad als Amsterdam.’

De heer Van Boxtel, minister van grotesteden- en integratiebeleid vond, net als wethouder Zorg van Amsterdam, Ter Horst, dat de zorg voor allochtonen nog te versnipperd wordt aangeboden en riep op tot samenwerking en bundeling van initiatieven.

Van Boxtel wil meer geld vrijmaken voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor allochtonen. In zijn inleiding spoorde hij de instellingen aan om nog voor de zomer hun plannen hiervoor in te dienen.

Zorg om Amsterdam

Minister Van Boxtel en de wethouders Zorg van Amsterdam en Zaanstad ontvingen uit handen van de voorzitter van de SIGRA het rapport ‘Zorg om Amsterdam’; een overzicht van ruim 70 ideeën voor verbetering van de gezondheidszorg in de grote stad. Deze ideeën werden vorig jaar ingediend door de instellingen aangesloten bij de SIGRA. De minister liet weten dat hij gegeven de activiteiten die de SIGRA onderneemt, verwacht en er ook op zal toezien of in de plannen die de gemeente Amsterdam bij hem indient, de zorg goed is ingevuld.

Deel: ' Gezondheidszorg voor allochtonen bundelen en integreren '
Lees ook