Nieuws Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

GGD Groningen start anti-rook campagne
Voorwaarden goed busvervoer door B&W vastgesteld

De brommer verhuist!
Stadjerspas 2000
GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
Wubbo Ockelsprijs 2000
Het millenniumprobleem


GGD Groningen start anti-rook campagne
22 december
Onder het motto "De kans van uw leven" is de GGD Groningen een campagne gestart om mensen te helpen bij het stoppen met roken. De actie is bedoeld om rokers te steunen bij hun goede voornemens voor het nieuwe millennium. De campagne sluit aan bij de landelijke actie van de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO), die in oktober van start is gegaan. Stoppers kunnen bij het Informatie Centrum Gezondheid in Groningen een gratis informatiepakket aanvragen met onder meer adviezen over stoppen met roken, informatie over hulpmiddelen zoals nicotinekauwgom en pleisters en de nieuwe Zyban-pil evenals informatie over cursussen in de provincie Groningen. Mensen die de rookwaren in het vervolg willen laten staan, kunnen een gratis informatiepakket aanvragen bij het Informatie Centrum Gezondheid (ICG) van de GGD. Het informatiecentrum is gevestigd aan het Hanzeplein 120 (tegenover de hoofdingang van het AZG). Het is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.30 uur, tel. (050) 367 41 77.

Voorwaarden goed busvervoer door B&W vastgesteld 9 december 1999
Het college van B&W heeft het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld waaraan vervoerder Arriva de komende jaren moet voldoen. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. In het PvE staan de voorwaarden waaraan goed openbaar vervoer in de provincies Groningen en Drenthe moet voldoen. Het PvE is opgesteld in nauwe samenwerking met de beide provincies. Deze zullen in de komende weken een zelfde besluitvorming-straject doorlopen. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn de integratie van stads- en streekvervoer, de introductie van Aggloliners en Stadstaxi's en de meer op afstand sturende overheid. De inspraak heeft geleid tot verschillende wijzigingen in het PvE, met name waar het gaat om dienstverlening en kwaliteit. Vooruitlopend op de gezamenlijke besluitvorming wordt per 9 januari 2000 in de Stad een nieuwe Arriva-dienstregeling ingevoerd. Diverse lijnen worden gekoppeld. Op de rustige uren en in verschillende tot nu toe slecht bereikbare wijken zullen Stadstaxi's worden ingezet. Het college heeft hoge verwachtingen van dit laatstgenoemde nieuwe vervoersconcept.
De drie betrokken overheden willen komen tot een substantiele verbetering van het openbaar vervoer. Het gaat daarbij om het maken van een kwaliteitssprong, integratie van stad- en streekvervoer, hogere frequenties en betere informatievoorziening. Daartoe zijn afspraken in voorbereiding met de vervoerder, in dit geval Arriva. Concreet gaat het om de periode juni 2000-juni 2004. Bij de te volgen procedures is alvast rekening gehouden met de nieuwe Wet Personenvervoer die naar verwachting begin 2001 in werking zal treden. In de nieuwe verhouding tussen de opdrachtgevers en de vervoerder verschuift de rol van de overheid van uitvoerend en zeer direct betrokken naar meer regisserend en controlerend op afstand. Jaarlijks zal het college in het vervolg een voortgangsrapportage presenteren waarmee de vinger aan de pols wordt gehouden.

Inspraak
Naar aanleiding van de inspraakronde heeft het college -in nauwe samenwerking met beide provinciebesturen- een aantal wijzigingen cq verfijningen voorgesteld. Waar het gaat om de kwaliteit, stiptheid en service van het vervoer zullen er straks harde afspraken liggen met Arriva. Om de kwaliteitssprong te waarborgen hebben de overheden besloten een bonus-malus regeling in te voeren. Hieraan is een kwaliteitsbarometer gekoppeld hetgeen betekent dat reizigers een rapportcijfer geven voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. Aan de hoogte van het rapportcijfer is de bonus cq malus gekoppeld. Ten behoeve van de kwaliteitsbarometer wordt binnenkort een reizigers-enquete gehouden.
Het college stelt ISO-certificering van de vervoerder bovendien zeer op prijs. Voorts wordt van Arriva gevraagd een speciaal gratis telefoonnnummer te openen voor reizigers die de Stadstaxi willen reserveren.
De relatie tussen reizigers, vervoerder en overheid krijgt verder gestalte met speciale klantenpanels, resp. consumentenplatforms. Als aanvullende wens wil het college dat nieuwe lijnbussen in principe voorzien zijn van lage vloeren.

Wijzigingen dienstregeling per 9 januari 2000
In de nieuwe dienstregeling -waarover de gemeente met Arriva afspraken heeft gemaakt- gaat het om de introductie van zgn. Aggloliners, om integratie van een aantal stads- en streeklijnen en om optimalisering van het ontsluitende busnet in de stad. Het vervoersaanbod en de wijze van exploitatie wordt afgestemd op de per tijdsperiode bestaande vervoersvraag. In de spits daarom in principe meer busaanbod. In de late avonduren rijdt de Stadstaxi, een klein busje dat op afroep en op maat klanten vervoert. De Aggloliners vervangen de huidige sneldiensten en verbinden Roden, Leek, Bedum, Ten Boer en Annen/Zuidlaren met de binnenstad cq. Grote Markt. Daardoor wordt Groningen beter per openbaar vervoer bereikbaar. De Aggloliner richt zich vooral op de doelgroepen woon-werk, winkelen en recreatieve activiteiten. Scholieren en studenten zijn geen primaire doelgroep.

Arriva heeft hiervoor een 12-tal nieuwe en 15meter lange bussen

aangeschaft. Door diverse infrastructurele maatregelen (o.a. aanpassing vluchtstrook A7 tussen Vrijheidsplein en Julianaplein) wordt in principe een filevrije verbinding gegarandeerd. Verschillende reguliere buslijnen worden geintegreerd. Zo wordt lijn 54 uit Oosterhaar gekoppeld aan lijn 11 naar Zernike. Er ontstaat daardoor een directe verbinding tussen Haren, Grote Markt en Zernike. De Held wordt bediend door de lijnen van en naar Zuidhorn. De buslijn uit Bedum (61) wordt gekoppeld aan de buslijn naar Eelde (52), via onder andere de Ebbingestraat, Grote Markt en De Wijert.

Stadstaxi
Het college is enthousiast over de introductie van de Stadstaxi per 9 januari. Het gaat om de vervanging van (dan weinig doelmatige) reguliere lijnbussen door kleine busjes op het ontsluitende net op rustige uren. De voordelen van openbaar vervoer en taxi worden zo gecombineerd. De combinatie Stadstaxi met de belangrijkste buslijnen biedt 100% dekking van de stad per openbaar vervoer. Klanten moeten straks wel minimaal een uur van tevoren bellen, waarna het busje dan even later of bij de bushalte of bij de voordeur staat. De Stadstaxi rijdt in de hele stad alle dagen van de week 's avonds na 21.30 uur, op zondagochtend tot 12.30 uur en op zaterdagochtend tot 9.30. De strippenkaart is geldig op de Stadstaxi. Voor deur-deur vervoer geldt

een toeslag: voor het van huis ophalen wordt f 4,- extra in rekening gebracht en voor het voor de deur afzetten wordt f 2,50 extra gevraagd. Arriva zet hiervoor 12 (8-persoons)busjes in. Een aantal wijken (Kranenburg, Buitenhof, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, De Hunze en de Wijert-Zuid) heeft gedurende de gehele dag de beschikking over de Stadstaxi. Ervaringen elders in Nederland hebben uitgewezen dat er na de min of meer gebruikelijke gewenningsperiode volop tevredenheid is over dit nieuwe vervoersconcept.

Na vaststelling van het PvE door de gemeenteraad en de beide Statenvergaderingen start de eventuele bezwaarschriftenprocedure. Dit gebeurt naar verwachting in februari 2000.

De brommer verhuist!

9 december 1999

Op 15 december gaat in heel Nederland een nieuwe verkeersregel in voor bromfietsers. Bromfietsers rijden vanaf die dag in principe niet meer op het fietspad, maar op de rijbaan met het andere gemotoriseerde verkeer. Als de brommer naar de gewone weg verhuist, wordt het verkeer een stuk veiliger.
In Groningen geldt dezelfde regel. Er zijn in de Stad echter een aantal situaties waar brommers niet op de rijbaan mogen en waar ze, net als voorheen, op het fietspad blijven rijden. Ze staan hieronder op een rij.

In een aantal situaties mag de bromfiets niet op de rijbaan: 1. op de ringwegen (de snelheid is daar hoger dan 50 kilometer per uur)
2. op een aantal regionale aanrijroutes: Europaweg, Damsterdiep, Hoendiep, Bedumerweg en Em-maviaduct (het wegbeeld is daar complex, de weg loopt over in een snelweg, of er zijn meerdere rijstroken waardoor het lastig wordt de bromfietser tijdig naar het fietspad te geleiden; bij deze wegen wordt de bromfietser in een vroeg stadium naar de fietspaden verwezen) 3. op diverse wegen met busbanen of parallelwegen (Zuiderdiep, Oosterhamriklaan, Bedumerweg, Hoendiep; brommers rijden daar over de parallel- of ventwegen)

Vrijliggende fietspaden zijn voor bromfietsers alleen toegankelijk wanneer die fietspaden een onmisbare schakel in de route vormen. Wanneer er nabij een fietspad voldoende alternatieve wegen aanwezig zijn, worden bromfietsers verwezen naar de rijbaan (bromfietsers mogen bijvoorbeeld wel gebruik maken van Stadsweg en Heerdenpad, maar bijvoorbeeld niet van het fietspad langs het Reitdiep; daar biedt de aanwezige autostructuur voldoende alternatief).

Op fietspaden waar bromfietsers zijn toegestaan, staat een blauw bord met daarop zowel een fiets als een bromfiets. Dat betekent dat bromfietsers en fietsers verplicht zijn gebruik te maken van die fietspaden. Op alle overige fietspaden waarbij het huidige blauwe fietsbord staat, zijn bromfietsers niet toegestaan. Overigens, snorfietsers zijn geen brommers en blijven dus gewoon op het (brom-)fietspad.

Stadjerspas 2000
1 december 1999
Alle inwoners van de stad Groningen kunnen een Stadjerspas kopen. Stadjerspas 2000 is geldig tot 31-12-2000. Het is een uitgave van de gemeente Groningen en is er voor alle inwoners van de gemeente. Het is een persoonlijke pas waarmee men geld bespaart op het lidmaatschap van de sportvereniging, voordelig een cursus kan volgen, korting krijgt bij museumbezoek, bioscoop en theater en goedkoop kan winkelen. De Stadjerspas 2000 doet meer aanbiedingen voor jongeren dan voorheen, maar blijft evenals voorgaande jaren interessant voor iedereen. Meer dan 135 deelnemende bedrijven en instellingen, winkels en restaurants geven houders van de Stadjerspas een korting die varieert van 5 tot 25%.
De gemeente Groningen zorgt ervoor dat de pas voor alle inwoners van de stad betaalbaar blijft. Normaal kost de pas f 80,-. Ouderen, studenten/scholieren en kinderen betalen f 40,- voor de pas. Voor stadjers met een laag inkomen kost de pas slechts f 10,-. Een folder met aanvraagformulier ligt bij de verkooppunten. Bij aankoop wordt de pas direct klaargemaakt voor gebruik. De verkooppunten zijn: alle filialen van de Openbare Bibliotheek, het Gemeentelijk Informatie Centrum Kreupelstraat 1, de WijkserviceCentra in Hoogkerk en Lewenborg en de Groningse Krediet Bank, Eendrachtskade ZZ 2.

GRONINGEN: HET STEDELIJK ALTERNATIEF
7 oktober 1999
Een volgehouden economische groei en groei van de werkgelegenheid tegen een lagere ecologische prijs. Dat is de uitdaging voor Groningen in de komende tien jaar. In de stadsvisie 'Groningen: het stedelijk alternatief' heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels in zowel Groningen als in Den Haag een samenhangend voorstel voor de ambities van de stad gepresenteerd.
De stadsvisie is op 1 november in het kader van het Grote Stedenbeleid ingediend bij minister Van Boxtel. Met de voorstellen vraagt het college in Den Haag geld en aandacht voor de visie dat de regio Groningen de komende tien jaar een duidelijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de nationale economie. Om de inwoners van Groningen en omliggende gemeenten een blijvend sociaal perspectief te bieden is het noodzakelijk dat aansluiting wordt gevonden bij de landelijke, economische dynamiek. De Groningse stadsvisie maakt dit mogelijk met behoud van de stedelijke kwaliteit, met respect voor het landschap en het milieu en zonder de negatieve neveneffecten die de Randstad en delen van Brabant inmiddels kennen.

De stadsvisie
Groningen in 2010 is een veilige en schone stad waar 180.000 inwoners geïntegreerd en harmonieus samen leven en werken. De stad is uitgegroeid van een bolwerk in het ommeland tot een moderne netwerkstad die onlosmakelijk is verbonden met de omliggende gemeenten door een uitgebreid lijnennet van regionale sneltrams. Je kunt er wonen in een authentiek landschap en werken in een echte stad zonder langdurig in de file te hoeven staan. Een hoge snelheidslijn tussen het Noorden en de Randstad heeft de reistijdenkaart van Nederland ingrijpend gewijzigd. De ijzersterke combinatie van arbeidspotentieel en kennis en de hoge kwaliteit van de leefomgeving versterken de concurrentiepositie van Groningen ten opzichte van landsdelen met veel congestie.

De nadere uitwerking van de stadsvisie voor de korte en middellange termijn staat beschreven in een drietal samenhangende deelplannen: het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 'de Stad van Straks Extra', het economisch businessplan 'Groningen werkt' en het sociaal structuurplan 'Over Groningers 2010'. Deze deelplannen zijn inmiddels door het college gepresenteerd.

Wubbo Ockelsprijs 2000
4 november 1999
Wubbo Ockelsprijs 2000

Wubbo Ockelsprijs (formulier)

Get Acrobat Voor dit onderdeel heeft u de Acrobat Reader nodig. (Meer over pdf)

Hebt u toevallig iemand Eureka! horen roepen? Breng hem of haar dan onder de aandacht van de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen!

De tweejaarlijkse Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen is in 1986 ingesteld als onderscheiding voor personen, bedrijven en instellingen die uitmuntend innovatief werk hebben verricht op het gebied van natuurwetenschappen of techniek. De prijs is zowel een uiting van waardering als een stimulans voor innovatie en is vernoemd naar de astronaut en wetenschapper prof. dr. Wubbo J. Ockels. Hij mocht de prijs als eerste in ontvangst nemen voor zijn grote verdiensten op het gebied van ruimtevaart. De Wubbo Ockelsprijs 2000 zal bestaan uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van f 20.000,-.

Iedere persoon, onderneming of instelling die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de natuurwetenschappen of techniek en die persoonlijk of door die prestatie een band heeft met de stad Groningen, komt in aanmerking voor de Wubbo Ockelsprijs 2000. De prestatie hoeft niet noodzakelijkerwijs van wetenschappelijke aard te zijn. Bijzondere, praktische uitvindingen en technische innovaties komen bijvoorbeeld ook in aanmerking.

Kent u een persoon (of organisatie) die volgens u voldoet aan de criteria voor de Wubbo Ockelsprijs? Een kandidaat die door een combinatie van creativiteit, doorzettingsvermogen en een heldere geest tot een opmerkelijke, vernieuwende prestatie is gekomen? Dan wil de Stichting Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen dat graag van u horen.

Het millenniumprobleem
21 juni 1999
Hoe staat de gemeente Groningen er nu voor? De gemeente Groningen geeft een nieuwsbrief uit, waarin u kunt lezen over de actuele stand van zaken rond de aanpak van het millenniumprobleem in de gemeentelijke organisatie. Deze nieuwsbrief kunt u hier downloaden(Word97) en is tevens verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC). Meer algemene informatie is te vinden in de folder 'zeven vragen over de aanpak van het millenniumprobleem door de gemeente Groningen'. Deze is verkrijgbaar bij:
het Gemeentelijk Informatie Centrum
Kreupelstraat 1,
Groningen (naast de Martinitoren)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

In juni is door de Rijksoverheid een huis-aan-huiskrant verspreid met informatie over wat u zelf kunt doen aan het millenniumprobleem. Mocht u deze krant niet meer in uw bezit hebben, dan kunt u deze aanvragen bij het Millenniumplatform, tel. (0800) 999 2000.

Meer informatie vindt u op de speciale millenniumsite van de provincie.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22 december 1999.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' GGD Groningen start anti-rook campagne '
Lees ook