Openbaar Ministerie

Gijzeling dwarsboomt rechtszaak straatracer

---

De strafzaak tegen een verdachte van straatracen is donderdag 30 januari door de rechtbank in Arnhem aangehouden omdat de officier van justitie die de zaak zou behandelen ernstig gewond raakte bij het gijzelingsdrama in de rechtbank woensdag in die plaats.
De rechtbank achtte het niet verantwoord de zaak te behandelen zonder goed ingewerkte officier van justitie. Het OM verdenkt de 20-jarige verdachte ervan op 6 april van het vorig jaar een dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt toen hij onderweg was naar een straatrace. Bij dat ongeluk kwam een negentienjarige man uit Druten om het leven.

Hieronder de tekst zoals die begin juli 2002 werd uitgegeven over het beleid van het OM als het gaat om illegale wegraces:

Aanpak OM illegale wegraces: zero tolerance en lik-op-stuk

Voor het Openbaar Ministerie geldt ten aanzien van illegale wegraces een zero-tolerance-beleid. Deelnemers aan dergelijke races krijgen te maken met een lik-op-stuk-aanpak. Repressieve instrumenten - zoals aanhouden, invorderen rijbewijs, kennisgeving aan het CBR, in beslag nemen voertuig en snelrecht - zullen waar mogelijk worden ingezet.
Voor het Openbaar Ministerie geldt ten aanzien van illegale wegraces een zero-tolerance-beleid. Deelnemers aan dergelijke races krijgen te maken met een lik-op-stuk-aanpak. Repressieve instrumenten - zoals aanhouden, invorderen rijbewijs, kennisgeving aan het CBR, in beslag nemen voertuig en snelrecht - zullen waar mogelijk worden ingezet.

De parketten van het Openbaar Ministerie zullen - als dat nog niet is gebeurd - lokaal overleggen met (gemeente-)besturen en regiokorpsen op welke wijze illegale wegraces effectief kunnen worden aangepakt. In de driehoeksoverleggen worden verder de preventieve maatregelen besproken, die kunnen worden genomen om een einde te maken aan illegale wegraces dan wel te voorkomen dat ze binnen gemeentegrenzen worden gehouden.

Het uitgangspunt bij bespreking in de (sub) driehoeksoverleggen is ten eerste dat zowel preventieve als repressieve maatregelen onverkort in een ketenwerking (politie-bestuur-OM) worden toegepast, tot en met het versnelde strafrechtelijk traject. Een tweede uitgangspunt is dat het Openbaar Ministerie telkens het aangewezen wettelijk instrumentarium zal inzetten en alle beschikbare wettelijke mogelijkheden zal benutten om aan de verboden situatie een (onmiddellijk) einde te maken.

Preventieve maatregelen
Preventieve maatregelen die door de driehoek kunnen worden genomen zijn:


* Een opvallende aanwezigheid van de politie en het zichtbaar noteren van kentekens. Kenbaar wordt gemaakt dat kentekens van auto's die aanwezig zijn bij races worden genoteerd. Deze gegevens worden bewaard zodat de politie in de gaten kan houden wie zich in de buurt van races ophouden.


* De inzet van fysieke middelen zoals het opwerpen van barricades (d.m.v. hekken, containers, zandhopen e.d.), het plaatsen van borden (gesloten verklaring) en het deponeren van betonranden. Dit voorkomt in veel gevallen acute gevaarzetting.

* Het OM zal met politie en betrokken departementen overleggen over een nationale publiekscampagne.

Repressieve maatregelen
Als zich illegale straatraces voordoen, wordt gericht opgetreden en niet alleen gelet op het verzekeren van de verkeersveiligheid. Ten aanzien van de relevante strafrechtsartikelen, verkeerswetgeving of algemene plaatselijke verordening(-en) geldt een zero-tolerance-beleid gecombineerd met een versnelde strafrechttoepassing.
Verzamellocaties
Op verzamelpunten zal zoveel mogelijk een ontmoedigingsbeleid worden toegepast, bijvoorbeeld door het openlijk vastleggen van de situatie met video- en foto-opnamen.
Aan- en afrijden
Het gecoördineerd aan- of afrijden gaat veelal gepaard met bravoure of verkeersgevaarlijk gedrag. De mogelijkheid tot optreden zal in een dergelijk geval sterk afhankelijk zijn van de lokale situatie. Overtreders krijgen proces-verbaal. Uitgangspunt hierbij is: geen tolerantie en toepassing van het totale relevante wettelijke instrumentarium (indien mogelijk zowel invorderen rijbewijs, in beslag nemen voertuig en het doen van de mededeling dat iemand niet langer beschikt over rijvaardigheid aan het CBR - de zgn. mededeling ex. art. 130 WVW94).
Sprint- of racesituatie
Er mag van worden uitgegaan, dat de feitelijk deelnemers aan de sprint- en racesessies zich bewust in deze situaties hebben begeven. Ook hier geldt: geen enkele tolerantie. Aanhouding van betrokkene dient voorop te staan, naast uiteraard invordering en inhouding van het rijbewijs, inbeslagneming van het voertuig en het doen van de mededeling ex art. 130 WVW94 aan het CBR.

Verplaatsing buiten het publieke domein
Het Openbaar Ministerie heeft geen reële verwachting van een eventuele uitbreiding van mogelijkheden om racesituaties buiten het publieke domein te doen plaatshebben, anders dan op professionele circuits zoals Zandvoort. Het bezwaar van het Openbaar Ministerie tegen het creëren van (meer) racemogelijkheden is dat dit, naar het zich laat aanzien, een toename van verkeersgevaarlijk gedrag in normale wegsituaties tot gevolg zal hebben. Tevens zal de politie-inzet bij met name het aan- en afrijden van een dergelijk evenement hoog zijn.
De parketten zullen deze maatregelen zo spoedig mogelijk bespreken in de driehoeksoverleggen om de lokale situatie(s) duidelijk in kaart te brengen en uit te werken. De voorgestelde maatregelen dienen uiteraard te worden afgewogen worden tegen de (plaatselijke) realiteit en prioriteitstelling ten aanzien van de politie-inzet (met name inzet ME en/of arrestatie-eenheden).

Deel: ' Gijzeling dwarsboomt rechtszaak straatracer '
Lees ook