Provincie Zuid-Holland


4 januari 1999

GS in beantwoording op reacties ontwerpstreekplan Zuid-Holland Zuid: Glastuinbouw en bedrijventerrein in Hoeksche Waard noodzakelijk

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben hun beantwoording van de binnengekomen reacties (zienswijzen) op het ontwerpstreekplan Zuid-Holland Zuid voorlopig vastgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigingen in het ontwerp. Zo zijn er aanpassingen op het terrein van woningbouwcontingenten en is het zoekgebied voor verblijfsrecreatie op de Kop van Goeree verkleind. GS blijven van mening dat een glastuinbouwlocatie en een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard noodzakelijk zijn en ruimtelijk vastgelegd moeten worden. Naar verwachting wordt het voorstel van GS in maart 1999 in Provinciale Staten behandeld. Op 13 januari volgt er eerst nog een hoorzitting in de regio van de Statencommissie voor Ruimtelijk Ordening, Verkeer en Vervoer en Economische Aangelegenheden.

Zuid-Holland Zuid
Het nieuwe streekplan vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland in de periode 1999 - 2010. Zuid-Holland Zuid bestaat uit de regio's Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. In het streekplan geeft de provincie aan wat gewenste ontwikkelingen zijn op gebieden als woningbouw, landbouw, natuur, infrastructuur en de aanleg en omvang van bedrijventerreinen. Daarbij wordt rekening gehouden met grote landelijke projecten als de Hogesnelheidslijn en de Betuweroute.

Drechtsteden
De regio Drechtsteden (met uitzondering van Heerjansdam) wordt beschouwd als één samenhangend stedelijk gebied. Omdat er in het Groene Hart slechts beperkt gebouwd kan worden, moeten de Drechtsteden een deel van de woningbehoefte van de Alblasserwaard opvangen. Om het ruimtebeslag op het landelijk gebied te beperken is het daarbij van belang dat de groei van de verstedelijking op een beheerste manier plaatsvindt. Daarom is in overleg met streek een contour opgesteld, waarbinnen verstedelijking kan plaatsvinden. Over de contour bij Kijfhoek en 's Gravendeel nemen GS -mede op basis van een lopend onderzoek- zo snel mogelijk een nader standpunt in.

Naar aanleiding van binnengekomen reacties stellen GS voor om het woningbouwcontingent voor de gemeenten in het streekplangebied in de periode 2005-2010 met een kwaliteitscontingent van 10 procent te verhogen. Deze verhoging mag echter niet leiden tot extra ruimtebeslag en mag daarom alleen gebruikt worden voor kwaliteitsverhoging binnen de bestaande kernen. Om te bevorderen dat zuinig wordt omgegaan met de schaarse ruimte zal 'inbreien' minder zwaar meetellen dan bouwen op uitbreidingslocaties. Hiertoe zal een soort 'bonus/malus' regeling ontworpen worden.

Goeree-Overflakkee
In het streekplanvoorstel staan voor Goeree-Overflakkee behoud van het landelijk karakter en een accent op recreatie en toerisme centraal. GS willen dat de woningbehoefte op het Zuid-Hollandse eiland -net als in de Hoeksche Waard- in principe in de bestaande kernen wordt opgevangen.

De recreatiesector heeft op het Zuid-Hollandse eiland behoorlijke kansen om zich verder te ontwikkelen en dus om werkgelegenheid te scheppen. Kwaliteitsverbetering en herstructurering van de verblijfsrecreatie op de Kop van Goeree is daar een onderdeel van. Hiervoor is in het ontwerpstreekplan een zoekgebied aangewezen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen hebben GS het zoekgebied nader bepaald en beperkt tot maximaal 49 hectare, in het gebied ten oosten van de Langedijk. Naast kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie zal invulling van dit gebied gepaard gaan met aantoobare winst voor natuur en landschap op de Kop van Goeree.

Hoeksche Waard
GS blijven in hun beantwoording van mening dat een grootschalige locatie (265 ha netto) voor glastuinbouw in de Hogezandse polder noodzakelijk is. De economisch goed draaiende sector heeft in het Westland en andere gebieden in de provincie geen uitbreidingsmogelijkheden terwijl de geplande herstructurering het ruimtegebrek nog nijpender maakt. GS vinden de realisatie van een nieuwe locatie binnen de Zuidvleugel van de Randstad van groot belang om een verlies aan werkgelegenheid te voorkomen. Door de ligging in de Hoeksche Waard worden nieuwe kansen geboden aan (vaak laaggeschoolde) werknemers in de Rotterdamse regio. Ook vanuit milieubelang heeft de Hoeksche Waard voordelen: voor verwarming van de kassen zijn er bij de Hogezandse polder mogelijkheden effectief gebruik te maken van restwarmte en CO2 uit de Moerdijk.

Ook houden GS vast aan de toekomstige ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijfsterrein in de Hoeksche Waard. Om arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe werkgelegenheid te creëren moet kunnen worden voldoen aan de vraag naar grootschalige bedrijfsterreinen in (de nabijheid van) de Rotterdamse regio. De locatie in het noorden van de Hoeksche Waard -op de splitsing van de A29 en de toekomstige A4- is vanwege de ligging in de directe omgeving van de Mainport zeer geschikt en heeft ook andere belangrijke voordelen, zoals bereikbaarheid via een rijksweg, de aanwezigheid van grote kavels en een relatief lage grondprijs.


-0-0-0-0-0-

Deel: ' Glastuinbouw en bedrijventerrein in Hoeksche Waard nodig '
Lees ook