Provincie Zuid-Holland


11 mei 1999

Glastuinbouw Hoeksche Waard weer stap verder
Overeenstemming in Stuurgroep over uitvoering

Binnen de stuurgroep die met de realisatie van een glastuinbouwlocatie in de Hogezandse Polder is belast is overeenstemming bereikt over een concept-Uitvoeringsovereenkomst. In de stuurgroep zijn de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, het Waterschap De Groote Waard, het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Holland, Eneco, de gemeenten Cromstrijen en Strijen (als waarnemer) vertegenwoordigd. De overeenkomst houdt in dat betrokken partijen de intentie hebben om de glastuinbouwlocatie in de Hogezandse Polder daadwerkelijk te realiseren.

Ondertekening
Indien alles volgens plan verloopt vindt de ondertekening in de loop van juli a.s. plaats. Het voortouw voor het tot ontwikkeling brengen van de glastuinbouwlocatie wordt vervolgens overgenomen door de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, de eigenaar van de Hogezandse Polder. Om realisatie van glastuinbouw mogelijk te maken moeten nog deelovereenkomsten worden afgesloten. Deze hebben betrekking op de aan te leggen ontsluitingsweg en de landschappelijke inpassing, de energievoorziening en de inrichting van de glastuinbouwl0catie. Het concept van de Uitvoeringsovereenkomst is door de Stuurgroep tevens ter informatie naar de ministers van VROM, EZ en LNV gezonden.

Met het aanbieden van het concept door de Stuurgroep Glastuinbouw Cromstrijen is een volgende stap gezet in het proces dat uiteindelijk tot het realiseren van een glastuinbouwlocatie van 265 hectare netto glas in de Hogezandse Polder moet leiden. Op 26 maart j.l. hebben Provinciale Staten al ingestemd met het voorstel om glastuinbouw in de Hoeksche Waard te realiseren.

Deel: ' Glastuinbouw Hoeksche Waard weer stap verder '
Lees ook