Ingezonden persberichtGod grijpt in voor een nieuw tijdperk.

De Westerse overdaad schaadt. Door machtsmisbruik verkregen, zaait het haat. Welvaart en welzijn verwerven ten koste van de verdrukten in de wereld, is meedogenloos. Waar is men mee bezig? Dagelijks heeft men weet van de verschrikkingen van dit onmenselijk gedrag. Rampzalig, nu onze planeet buitendien in hoog tempo aan leefbaarheid inboet en van haar rijkdommen wordt beroofd. De mens beleeft de ernstigste crisis in zijn historie.

Bij die ontwikkelingen kan men zich afvragen of de mens wel de innerlijke kracht tot verandering bezit. Dat wil zeggen als individu of collectief. De ontstaansgeschiedenis van de mens nadert een anticlimax. Dit maakt cruciale vragen doordringend actueel. Wat is de zingeving van het menselijk bestaan? Heeft de mens een levensbestemming op aarde? In welke fase van het scheppingsproces bevindt de mens zich?

Middels bovennatuurlijke ervaringen kan de schrijver van dit artikel helder en rationeel vaststellen dat schepping ten grondslag ligt aan het fenomenale samenspel tussen tijd, ruimte, materie, energie en leven in het universum. Schepping als uitgangspunt in ons denken en handelen, is realistisch en constructief. Het vormt een goede leidraad bij een visie die betrekking heeft op het beleidsmatig, concreet invullen van een nieuw tijdperk.

Twee van zijn wonderlijke ervaringen zijn prominent van betekenis. De eerste betrof het, via zijn kindertijd, teruggaan tot in de Romeinse tijd, met een verbazingwekkend verloop. Het meest wonderlijke hierbij was het nauwkeurige samenspel tussen timing en gebeurtenissen. Hier werd in miniatuur een helder voorbeeld gegeven van scheppende activiteiten in de richting van een vooropgesteld doel. De tweede prominente ervaring was van meer persoonlijke aard en gericht op de toekomst van de wereld.

De schepping vervult ons met ontzag en verbazing. Vooral om de verbluffende precisie waarop alles doelgericht op elkaar is afgestemd. Die doelgerichtheid maakt duidelijk dat hebzucht, noch destructief gedrag invloed kunnen hebben op het doel van de schepping. De wereld zal in de komende tien jaar ingrijpend veranderen. Er is voorzien in voldoende geavanceerde mogelijkheden om dat concreet in te vullen. Een waarborg voor de mens dat het scheppingsproces tot een bestemming komt die continuïteit in zich draagt.

De moderne mens dient te beseffen dat hij juist nu, in het veranderend tijdsbeeld, een grote verantwoordelijkheid draagt. Op iedereen rust de zorg voor een leefbare aarde. Persoonlijke inzet is van deze tijd. Succesvol te maken door sturing vanuit fundamentele veranderingen, anders denken en de snelle technologische vooruitgang. Weldenkende mensen zullen gebruik maken van de vele, hen aangereikte nieuwe instrumenten. Zij beseffen de noodzaak, daarmee spoedig een veranderingsproces in gang te zetten.

De traditie om immorele economische stelsels instand te houden, is onmenselijk en past niet langer in een beschaafde, moderne samenleving. De tijd is voorbij, de verdrukten ten eigen bate, grof leed en onrecht aan te doen. Ook al stopt men het heroïsch weg achter de facade van de jacht op terroristen. Moderne mensen met gezond verstand weten maar al te goed hoe terrorisme ontstaat.

De Aarde biedt de mens een wonderschone leefomgeving. Totstandgekomen door een miraculeus scheppingsproces. Bedoeld om onze levensomstandigheden optimaal in te richten. Eens bevrijd van het geweld dat inherent is aan het evolutieproces.

J. Koemans World United The Netherlands

Deel: ' God grijpt in voor een nieuw tijdperk '
Lees ook