GTI HOLDING

Goed eerste halfjaar 1999 voor GTI

Goed eerste halfjaar 1999 voor GTI

Bunnik - nv GTI Holding heeft een goed eerste halfjaar 1999 achter de rug waarbij de positieve trend van de laatste jaren wordt voortgezet. De omzet over de verslagperiode (24 weken) is met 30 gestegen tot NLG 917 miljoen (1998: NLG 706 miljoen). Deze stijging is gedeeltelijk het gevolg van de acquisitie van CEI Elec-trotec NV eind 1998. Exclusief CEI Electrotec zou de omzetstijging zo.n 19 hebben bedragen.

De positieve gang van zaken heeft geleid tot een sterke verbetering van het resultaat. Over het eerste half-jaar 1999 bedraagt de nettowinst NLG 22,5 miljoen hetgeen een stijging van NLG 5,4 miljoen (+31) bete-kent ten opzichte van de NLG 17,1 miljoen nettowinst over de vergelijkbare periode in 1998. De nettowinst in procenten van de omzet is over de verslagperiode gestegen van 2,4 naar 2,5.

Gedurende de eerste helft van 1999 hebben vrijwel alle bedrijfsactiviteiten van GTI kunnen profiteren van gunstige marktcondities in Nederland en België. Ook de orderportefeuille is onveranderd sterk gebleven. Per 18 juni 1999 bedraagt het nog te verwerken gedeelte van het totale opdrachtenbestand NLG 1,4 miljard het-geen ongewijzigd is ten opzichte van de situatie ultimo 1998.

De omzet in België is ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1998 met circa NLG 90 miljoen gestegen tot ruim NLG 140 miljoen. In lijn met de verwachtingen heeft CEI Electrotec over het eerste halfjaar 1999 een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat waarbij een nettowinstmarge is behaald vergelijkbaar met die van GTI totaal. De integratie van CEI Electrotec met de reeds bestaande activiteiten van GTI in België is in volle gang en de verwachtingen ten aanzien van de gecombineerde omzet- en winstontwikkeling zijn posi-tief.

Zoals reeds bij de presentatie van de jaarcijfers 1998 is aangegeven heeft GTI haar positie in Duitsland her-overwogen. Dit heeft geleid tot het besluit geen nieuwe activiteiten meer via de dochterondernemingen van GTI in Duitsland te ontplooien. Bestaande activiteiten worden verder afgewikkeld of zijn in de loop van de verslagperiode aan derden overgedragen. Eén en ander heeft reeds gedurende het eerste halfjaar 1999 geleid tot een aanzienlijke vermindering van de omzet waarbij een beperkt operationeel verlies is geleden. In het tweede halfjaar 1999 zullen bovenstaande activiteiten verder worden afgewikkeld. Dan zal tevens een nadere financiële afronding ten aanzien van Duitsland plaatsvinden hetgeen naar verwachting resultaatneu-traal zal geschieden.

Met de acquisities medio 1999 van Schrijnemakers Machinefabriek BV en VDP Beveiligingstechnieken BV heeft GTI haar positie in de industriële onderhoudsmarkt respectievelijk beveiligingsmarkt verder versterkt. Deze acquisities passen in de strategie van GTI om in deze markten een vooraanstaande positie in te ne-men. Naar verwachting zullen beide ondernemingen over het tweede halfjaar 1999 een positieve bijdrage leveren aan het resultaat.

Vooruitzichten voor geheel 1999

Op basis van de gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar 1999 alsmede de huidige omvang en kwa-liteit van de orderportefeuille verwachten wij dat de positieve gang van zaken zich gedurende de tweede helft van 1999 zal voortzetten. Naar verwachting zal de nettowinst over 1999 circa NLG 50 miljoen bedra-gen.

Bunnik, 12 augustus 1999
De directie

Deel: ' Goed eerste halfjaar 1999 voor GTI '
Lees ook