cebeco nederland


2 maart

goede resultaten kühne+heitz

kühne+heitz n.v. heeft in 1999 goede resultaten behaald. de netto-omzet is met 36% gestegen tot f 610 miljoen (1998: f 448,2 miljoen). het nettoresultaat is toegenomen tot f 6,1 miljoen (1998: f 3,6 miljoen). dit betekent een toename van 69% ten opzichte van het voorgaande jaar.

de stijging van de netto-omzet is voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de acquisitie van nvc international b.v., in het voorjaar van 1999. autonome groei van een aantal deelnemingen ligt ten grondslag aan de overige omzetstijging. de voor deze autonome groei verantwoordelijke deelnemingen zijn onder meer kühne+heitz holland b.v., dumeco international b.v. en metafoods llc. de autonome groei kon worden gerealiseerd doordat de effecten van de meeste crises uit de voorgaande jaren in 1999 zijn weggeëbd. het betrof hier onder meer de varkenspest, de roebelcrisis en de financiële crisis in het verre oosten.

het bruto-omzetresultaat van kühne+heitz is gestegen van f. 21,6 miljoen naar f 32,9 miljoen. dit betekent een stijging van 52%. de brutomarge op de netto-omzet is toegenomen van 4,8% naar 5,4%. deze stijging is toe te schrijven aan de toevoeging van nvc international en aan een aantal succesvol verlopen eenmalige projecten. ook de versterking van de concurrentiepositie bij de meeste deelnemingen en het toepassen van nichemarketing hebben geleid tot een verbetering van de marge.

het bedrijfsresultaat van kühne+heitz is in 1999 gestegen tot f 10,7 miljoen (1998: f 6,1 miljoen). de sterke verbetering van het resultaat is het gevolg van de toegenomen activiteiten, terwijl de
organisatiekosten geen evenredige stijging hebben laten zien.
het nettoresultaat over 1999 is f 6,1 miljoen. dit resultaat komt overeen met een winst van f 4,72 per aandeel (1998: f 2,91). aan de op 10 mei 2000 te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend vast te stellen op f 2,35 per gewoon aandeel. dit dividend zal naar keuze in contanten of stockdividend worden uitbetaald. bij aanvaarding van dit voorstel wordt f 3,0 miljoen toegevoegd aan de reserves.

tijdens de vergadering van aandeelhouders zal tevens een verandering in de samenstelling van de directie per 1 juli aanstaande worden voorgesteld. dit voorstel behelst dat de heer h. mulder zich zal terugtrekken als voorzitter van de directie en zitting zal nemen in de raad van commissarissen en mevrouw m.b.t. molenaar het voorzitterschap zal overnemen. mevrouw molenaar zal met name verantwoordelijk zijn voor de aandachtsvelden financiën, organisatie en algemene zaken. zij is sinds 1997 als directeur financiën en organisatie verbonden aan kühne+heitz. de heer p. landskroener, sinds 1999 directeur van kühne+ heitz belast met speciale projecten, wordt binnen de directie verantwoordelijk voor commerciële zaken.

in de voor kühne+heitz relevante marktgebieden en sectoren zijn de economische vooruitzichten voor het jaar 2000 gunstig. indien er zich geen calamiteiten voordoen, wordt verwacht dat de inmiddels verworven marktposities verder zullen kunnen worden uitgebouwd. de resultaatontwikkeling over de afgelopen jaren toont voorts aan dat kühne+heitz goed in staat blijkt om onvoorziene verslechteringen in marktomstandigheden adequaat het hoofd te kunnen bieden. acquisities in de laatste jaren hebben het draagvlak van de onderneming verder versterkt. op grond van deze overwegingen is er sprake van een solide basis voor een voortgaande omzetgroei en resultaatverbetering.

kühne+heitz bestaat uit een netwerk van negen handelsondernemingen. het bedrijf exporteert en importeert op mondiale schaal diepgevroren en lang houdbare levensmiddelen. de belangrijkste productgroepen waarin wordt gehandeld zijn gevogelte, varkensvlees, rundvlees, zuivelproducten, groenten en frites. kühne+heitz n.v. is sinds 1989 genoteerd aan de aex effectenbeurs.

Zoekwoorden:

Deel: ' Goede resultaten Kühne+Heitz '
Lees ook