Provincie FlevolandGoede vooruitzichten landbouw in Flevoland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de Ontwerpnota Landbouwontwikkeling in Flevoland. De Ontwerpnota is een belangrijke bouwsteen voor de herziening van het Omgevingsplan. In de Ontwerpnota worden niet alleen de kansen voor een goede ontwikkeling van de landbouw in Flevoland voor de komende 10 jaar beschreven, maar wordt ook de inzet van de provincie verwoord.

Het streven is dat in Flevoland in 2010 uitgebreide en toonaangevende agrarische productiegebieden aanwezig zijn, waar ondernemers kunnen ondernemen en waar kwalitatief hoogwaardige producten op duurzame wijze worden geteeld. De provincie streeft een landbouw na die vernieuwend is en concurrerend produceert. Schaalvergroting, meer melkvee, verbreding van het bouwplan en de introductie van nieuwe gewassen zullen het beeld van de Flevolandse landbouw bepalen. Het college is voornemens de ontwikkeling naar een meer duurzame landbouw te stimuleren en de initiatieven van agrarische natuurverenigingen te steunen.

De provincie ziet voor zichzelf een stimulerende en ondersteunende rol weggelegd om de doelen van het rijksbeleid en het Europees beleid te behalen en wil hiervoor de bestaande Europese programmas, waaronder het EPD en LEADER+ benutten. De provincie wil aanvullende, provinciale regelgeving zo veel mogelijk beperken.

De ontwerpnota wordt op 26 juni in de Statencommissie besproken en wordt na goedkeuring ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en openbare bibliotheken.

Deel: ' Goede vooruitzichten landbouw in Flevoland '
Lees ook