Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Goederenvervoer licht gestegen

Vorig jaar is bijna 1,5 miljard ton aan goederen vervoerd. Vergeleken met een jaar eerder is 39 miljoen ton meer vervoerd, een stijging van ruim 2,5 procent. Vooral het vervoer per pijpleiding en per binnenschip zijn gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Van het totale vervoer vindt 40 procent plaats binnen Nederland, de rest betreft internationaal vervoer.
De vervoersprestatie van het binnenlands vervoer wordt vooral bepaald door het wegvervoer dat 74 procent van het totaal voor zijn rekening neemt.

Meer via pijpleiding en binnenschip
Van de totale stijging van het goederenvervoer van 39 miljoen ton komt bijna 14 miljoen ton voor rekening van het toegenomen vervoer per pijpleiding. Per binnenschip is ruim 18 miljoen ton meer vervoerd dan in 2000.

Wegvervoer koploper
Verreweg de meeste goederen, bijna 600 miljoen ton, gaan over de weg. Driekwart hiervan wordt verzorgd door het beroepsmatig vervoer dat licht is gestegen ten opzichte van 2000. Het vervoer van eigen producten is licht gedaald. Over zee en door de lucht is in 2001 vrijwel evenveel vervoerd als een jaar eerder. Het vervoer per spoor is met 2 miljoen ton afgenomen.
De vervoersprestatie is een maat voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de vervoertakken. Hierbij wordt de hoeveelheid goederen gerelateerd aan de afstand waarover is vervoerd. Het wegvervoer heeft in 2001 in het binnenlandse vervoer ook het grootste aandeel in de vervoersprestatie, namelijk 74 procent. Voor de binnenvaart is dit 24 procent en voor het spoorvervoer 2 procent.

Vooral korte afstanden
Het binnenlands vervoer bestaat vooral uit verplaatsingen over korte afstand. Van het totale binnenlands vervoer is meer dan 55 procent in dezelfde provincie geladen en gelost, bij het wegvervoer is dit zelfs 62 procent.
Het aantal ritten in het binnenlands wegvervoer is vorig jaar met 8 procent gestegen ten opzichte van 2000.

Meeste vervoer naar en van Duitsland
Het totale internationale vervoer van goederen van en naar Nederland bedroeg vorig jaar 850 miljoen ton. Vergeleken met een jaar eerder is 27 miljoen ton meer vervoerd.
Bij het internationale vervoer speelt Duitsland een belangrijke rol. Het vervoer van en naar Duitsland heeft bij de binnenvaart, het wegvervoer en het vervoer per spoor een aandeel van meer dan 50 procent.
Technische toelichting
De waarneming van het goederenvervoer over de weg vindt uitsluitend plaats bij Nederlandse ondernemingen. De gegevens over het beroepsvervoer over de weg worden in samenwerking met de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) samengesteld. Het vervoer door buitenlandse wegvervoerders in relatie met Nederland is niet exact bekend. Vandaar dat hiervoor geen gegevens zijn opgenomen. Naar schatting ligt deze vorm van vervoer rond de 50 miljoen ton. Bij de overige vervoerstakken wordt het vervoer door buitenlandse ondernemingen wel meegenomen. De vervoersprestaties worden berekend door per traject het gewicht van de lading te vermenigvuldigen met de afgelegde afstand (tonkilometers).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl


02 aug 02 09:31

Deel: ' Goederenvervoer licht gestegen '
Lees ook