Gemeente Hoogeveen

Goedkeuring uitwerkingsplan bestemmingsplan Elim-(2de fase) Het Hoosvat

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 24 juli 2001 het uitwerkingsplan van het bestemmingsplan Elim-(2e fase) Het Hoosvat goedgekeurd. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van de bestaande bebouwing en sluit aan de westzijde aan op de weg het Hoosvat. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de achterzijde van de tuinen aan de Langewijk. Aan de oostzijde vormt de Dorpsstraat de begrenzing van het plan. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het landelijk gebied.

De betreffende gronden zijn bestemd voor de bouw van woningen met bijbehorende erven.

Het goedkeuringsbesluit en het uitwerkingsplan liggen vanaf 9 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende die termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak.

Zoekwoorden:

Deel: ' Goedkeuring bestemmingsplan Elim Het Hoosvat in Hoogeveen '
Lees ook