Gemeente Amerongen

Goedkeuring bestemmingsplan "1e partiële en correctieve bestemmingsplan Buitengebied"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Utrecht op 7 augustus 2001 het bestemmingsplan "1e partiële en correctieve bestemmingsplan Buitengebied" gedeeltelijk hebben goedgekeurd. In dit plan worden diverse wijzigingen en correcties aangebracht op het bestemmingsplan "buitengebied". Gedeputeerde Staten hebben ambtshalve goedkeuring onthouden aan een tweetal onderdelen, te weten aan artikel 1 lid 42 van de voorschriften (de definitie voor 'manege') en aan artikel 15 lid 7 van de voorschriften (de bed-and-breakfastmogelijkheid bij burgerwoningen in het buitengebied).

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan "1e partiële en correctieve bestemmingsplan Buitengebied" liggen met ingang van 3 september 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij cluster Grondgebiedzaken op het gemeentehuis in Amerongen. Gedurende deze periode kan degene die zich tijdig met schriftelijke bedenkingen tot het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft gewend, beroep instellen tegen dit besluit van Gedeputeerde Staten. Tegen het onthouden van goedkeuring aan de bovengenoemde artikelen kan een ieder beroep instellen. U moet zich hiervoor binnen de genoemde termijn schriftelijk richten tot de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's Gravenhage.

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zoekwoorden:

Deel: ' Goedkeuring bestemmingsplan gemeente Amerongen '
Lees ook