Provincie Limburg

GSB-subsidies voor Maastricht

Goedkeuring GS voor 3 miljoen Grote Stedenbeleid

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om Maastricht ruim 3 miljoen toe te kennen in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB). Daarbij gaat het om een bijdrage van 1,8 miljoen voor het projectenprogramma Belvédère en ruim 1,3 miljoen voor de zogeheten Sociale Pijler voor het programma 'Vermaatschappelijking van welzijn en zorg.'

De provinciale bijdrage in deze projecten vloeit voort uit de tussen de gemeente en provincie afgesloten bestuursovereenkomst 2000-2003 waarbij, naast genoemde programma's, ook nog za worden ingezet op de GSB-programma's Kennisinfrastructuur, Arbeidsmarkt/Onderwijs, Culturele Hoofdstad en Buurteconomie. De GSB-subsidie voor de herstructurering van het Belvédère-gebied bestaat uit vier deelprojecten.
De Provincie stelt een bedrag van 680.670,- beschikbaar voor de aankoop van de voormalige timmerfabriek en de verbetering van de infrastructuur van het Bassin.
Verder stelt de Provincie een bedrag beschikbaar van 453.780,- voor de herstructurering van de voormalige chroomfabriek Venichro in de wijk Boschpoort. Eenzelfde bedrag trekt GS uit voor een bijdrage in woningbouw en de aanleg van een eenvoudige jachthaven in de JoJohaven. De start van dit plan wordt voor 2003 voorzien. De Provincie levert een bijdrage van 226.890,- aan het project landbouwbelang. Het project voorziet in een hotel, winkels, kantoren en recreatievoorzieningen. Het project sluit goed aan op eerdere provinciale investeringen in de realisatie van het Bassin en de renovatie van de historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen.

Welzijn
De Provincie stelt een bedrag van bijna 1,3 miljoen beschikbaar voor het programma 'Vermaatschappelijking van welzijn en zorg'. Dit programma bestaat uit vier deelthema's .
Op het gebied van de 'sluitende aanpak Jeugd' wordt beoogd in de periode 2002-2003 opvoedingsondersteuning te verlenen aan ouders, sportactiviteiten te stimuleren (met 180 buurtsportactiviteiten per jaar) en preventie jeugdcriminaliteit te steunen (waaronder het leggen en onderhouden van contacten met 75 tieners en jongeren die voor overlast zorgen en het resocialiseren van 25-30 jongeren met ernstige gedragsproblemen).
Met het deelthema 'sluitende aanpak verslavingszorg' wil de Provincie een bijdrage leveren aan verdere verbetering van de verslavingszorg. Concrete doelen daarbij zijn realiseren of behouden van zelfstandige woonruimte voor veertig zorgmijders en het bieden van 51 opvangplaatsen en zes crisis opvangplaatsen aan (ex) psychiatrische dak- en thuislozen.
Het deelthema 'sluitende aanpak scheiden wonen & zorg' is er onder onder meer op gericht het Servicepunt Gehandicapten te ontwikkelen en jaarlijks 4,3 fte ouderen- en cliëntenadviseurs mogelijk te maken. Het deelthema Pecunia sluit naadloos aan bij vermaatschappelijking van welzijn/zorg. Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan het verbreden en versterken van het maatschappelijk draagvlak en het maatschappelijk steunsysteem voor mensen met
GGZ/verslavingsproblematiek in het Wittevrouwenveld. 13-5-2002 09:44

Deel: ' Goedkeuring GS Limburg voor 3 miljoen Grote Stedenbeleid '
Lees ook