Gemeente Gent

Goedkeuring van het Gemeentelijk subsidieregelement voor kleine natuurprojecten en het aanbrengen van kleine landschapselementen (07/09/2001)

Het aanbrengen van hagen, houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, poelen en groendaken wordt vanaf nu gedeeltelijk terugbetaald. Naast deze zogenaamde kleine landschapselementen (KLE) worden ook kleine natuurprojecten gesubsidieerd. De projecten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen vele vormen aannemen: van natuurvriendelijke oeveraanpassingen van waterlopen tot het inrichten van ijskelders voor vleermuizen.

Eind juni keurde de gemeenteraad dit Gemeentelijk subsidiereglement voor kleine natuurprojecten en het aanbrengen van kleine landschapselementen goed. Landschapsherstel, bevordering van de biodiversiteit en van de kwaliteit van de aanwezige natuur worden daarmee beoogd. Omdat ook de kwantiteit aan natuur wordt verhoogd, zal het reglement ook bijdragen tot de realisatie van meer natuurverbindingen tussen bestaande stukken natuur en zo het ecologisch netwerk op het Gentse grondgebied verstevigen.

Voor het aanbrengen van kleine landschapselementen (KLE) zal - afhankelijk van het element - een vastgesteld bedrag worden uitbetaald, als aan enkele welbepaalde vereisten wordt voldaan (o.a. gebiedseigen plantengoed gebruiken).

Kleine natuurprojecten worden voor de helft betoelaagd. Alle projecten met directe natuurontwikkeling als gevolg komen hiervoor in aanmerking, zowel het inrichten van een gebiedje als soortgerichte acties voor flora en fauna.

Per aanvrager kunnen per jaar voor een maximumbedrag van 2500 EUR (100 850 frank) subsidies worden verkregen.

De subsidies worden uitbetaald na uitvoering van de werkzaamheden. Particulieren, maar ook bedrijven en verenigingen komen in aanmerking voor de beide subsidiëringen en dat binnen gebieden met om het even welke bestemming op het gewestplan.

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling.

Informatie

Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling, Edwin Verschelde, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 43 79, fax (09)239 43 90, e-mail edwin.verschelde@gent.be

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Deel: ' Goedkeuring subsidieregelement kleine natuurprojecten Gent '
Lees ook