Gemeente Goes

Persbericht

Goes investeert in veiligheid

Sinds het vaststellen van het deelplan 'Goes Veilig, het inbouwen van veiligheidsaspecten in het planproces' in juli speelt integrale veiligheid bij elke beleidsontwikkeling in Goes een rol. Voortaan schenkt de gemeente vanaf het ontwerpproces structureel aandacht aan de mogelijke veiligheidsrisico's bij een bouw- of inrichtingsplan. Veiligheidsaspecten worden direct meegenomen bij het ruimtelijk ordeningsproces. Het gemeentebestuur heeft de nieuwbouwwijk Ouverture aangewezen als pilotproject. Deze wijk wordt ingericht volgens het concept van Integrale Veiligheid. Om het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Ouverture te verkrijgen, moeten de te bouwen woningen voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Door bij de inrichting van de openbare ruimte en bij de ontwikkeling van bouwkundige voorzieningen nadrukkelijk stil te staan bij veiligheid ontstaat een veilige woon- en werkomgeving. Zo voorkomt de gemeente dure aanpassingen achteraf, omdat gedurende het proces tóch te weinig rekening was gehouden met veiligheidsrisico's.

Vanuit het gezichtspunt van de burger is veiligheid een 'totaalproduct', zoals de veiligheid op straat, de veiligheid in het verkeer, de bescherming tegen branden en (milieu) rampen. De gemeente moet dat 'totaalproduct' kunnen aanbieden en ontwikkelde daarom een samenhangend veiligheidsbeleid. Zo krijgt veiligheid permanent aandacht en is de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd. Het realiseren van een veilige leef- en werkomgeving is echter geen eenvoudige optelsom van maatregelen en aandachtspunten. De aard van het gebied (wonen, bedrijven, recreëren), de infrastructuur en de voorzieningen zijn bepalend voor de keuze van veiligheidsaspecten. Een stukje maatwerk dus.

Het deelplan geeft een overzicht van de partners die vanuit de gemeente zijn betrokken bij allerlei vormen van veiligheid en beschrijft de verschillende veiligheidsaspecten die meegenomen moeten worden in de verschillende fases van het planproces voor sociale veiligheid (inclusief het Politiekeurmerk Veilig Wonen®), verkeer, milieu, brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen van rampen. Medewerkers van de gemeente Goes, brandweer en politie staken de hoofden bij elkaar om tot dit gezamenlijk stuk te komen.

Zo heeft veiligheid een hoge plaats op de politieke agenda gekregen. De toename van criminaliteit en onveiligheid en het besef dat een ramp in principe altijd en overal (dus ook morgen) kan plaatsvinden zijn hiervan de oorzaak. Burgers hechten aan veiligheid. Zij willen veilig wonen en zich veilig verplaatsen ook in de meer risicovolle gebieden. Het gemeentebestuur beschouwt het deelplan Goes Veilig als een stap in de goede richting om te komen tot een degelijk lokaal integraal veiligheidsbeleid.

Deel: ' Goes investeert in veiligheid bij nieuwbouwwijk Ouverture '
Lees ook