Partij van de Arbeid


Bussemaker maakt lijstje van 'good and bad practices' van het emancipatiebeleid

26 mei 1999 PvdA-voorlichting

Tijdens het Algemeen Overleg over het Actieplan taakstellingen emancipatiebeleid ministeries op 26 mei 1999 heeft PvdA-kamerlid Jet Bussemaker een lijstje met 'good and bad practices' van het emancipatiebeleid van ministeries gepresenteerd.

Bussemaker: 'In het regeerakkoord is de afspraak opgenomen dat elk departement een actieplan zal opstellen met tenminste drie concrete taakstellingen op het terrein van uitvoering van het emancipatiebeleid, die binnen de regeerperiode geÙffectueerd moeten worden. Dit is van belang vanuit de gedachte dat emancipatiebeleid gentegreerd dient te zijn (mainstreaming). Elk departement heeft hier een eigen verantwoordelijkheid.

Inhoudelijk valt er nog al wat af te dingen aan de kwaliteit van de taakstellingen van de verschillende departementen. Zo zijn diverse voornemens niet concreet vertaald, en andere eigenlijk al achterhaald. Algemeen valt op dat mannen nauwelijks genoemd worden (alsof emancipatie nog steeds alleen voor vrouwen is), aandacht voor etniciteit en gender ontbreekt nagenoeg, en levensloopperspectief komt nauwelijks aan de orde.

Maar hoe zinvol is het om kritiek te leveren en de staatssecretaris vragen te stellen? Immers, wat kan de staatssecretaris doen om departementen aan te zetten tot goed beleid in deze? De meeste leden van de TK en de staatssecretaris zullen het eens zijn over doelen en wensen van emancipatiebeleid en het nut van mainstreaming. De kwestie is anderen daarvan te overtuigen.

Wellicht lukt het door 'good practices' centraal te stellen. Dat werkt in Europa ten slotte ook. Hopelijk wil geen een ministerie onder aan de lijst staan! Om dat te bevorderen heb ik twee lijstjes gemaakt: een met 'best' en een met 'bad' practices.

Best practices:
Buza: het veilig stellen van reproductieve rechten van vluchtelingen;
Buza: mainstreamen van gender- en armoedecriteria in programma over macro-economische ondersteuning van ontwikkelingslanden; Biza: vergroten van leerplaatsen voor zwm-vrouwen met politieke ambitie.

Bad practices:
Vrom: aanpak beschikbaarheidscultuur (uitermate vaag); VWS: allochtone moeders (beeldvorming: allochtone moeders als verlengde van hun kind);
Fin. : Emancipatie Effect Rapportage (deze is nog steeds niet binnen);

Ik wil de staatssecretaris vragen, uitgaande van de veronderstelling dat wij allemaal meer integratie van het emancipatiebeleid willen:
Hoe is dit overzicht tot stand gekomen, met steun en enthousiasme, of veel duw- en trekwerk?
Hoe krijgen de interdepartementale projecten verder vorm? In het bijzonder:
Cie. Dagindeling (werk- en openingstijden, arbeidspools, en afstemming sociale voorzieningen);
Bereikbaarheidsscenario (telewerken, flexibele arbeidstijden); Minderheden- en emancipatiebeleid. Gemiste kans dat hier geen taakstellingen zijn geformuleerd, diversiteitsbeleid had hier daadwerkelijk vorm kunnen krijgen;
Nationaal debat zorg en arbeid, VWS en SZW. Wat voor initiatieven komen er?

Tot slot: ministeries leggen verantwoording af in begrotingen en jaarverslagen (3e woensdag in mei!). Dit is van belang om vanuit de Kamer te kunnen controleren hoe het met de emancipatie gesteld is, want er valt nog veel te verbeteren op dit terrein.'

Deel: ' 'Good and bad practices' van het emancipatiebeleid '
Lees ook