GPV

G.J. Schutte - Den Haag, 10 september 1999

ZORG VOOR LEVEN

In heel Nederland zijn initiatieven genomen om een bijeenkomst van bezinning, verootmoediging en gebed te organiseren rond de voorstellen van het kabinet over abortus en euthanasie. In de volgende 28 plaatsen worden inmiddels bezinningsbijeenkomsten georganiseerd: Achtkarspelen, Amersfoort, Amsterdam/Amstelveen, Assen, Barneveld, Bodegraven, Breukelen, Capelle a/d IJssel, Damwoude/Rinsumageest, Den Haag, Deventer, Drachten, Groningen, Harderwijk, Hardinxveld-Giessendam, Hasselt, Hattem, Hengelo, Katwijk, Nieuwleusen, Ommen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zeewolde, Zwartsluis, Zwolle en Zwijndrecht. Graag herhalen we nogmaals de dringende oproep om als er in uw gemeente nog niet een initiatief is genomen ook zelf lokaal aan de organisatie van een activiteit te beginnen.

Er is veel vraag naar een korte beschrijving van de inhoud, de standpunten van de christelijke fracties en de procedure van behandeling van de diverse voorstellen. U vindt hieronder een beschrijving van een en ander bijgevoegd.

Overzicht bedreigende voorstellen bescherming menselijk leven
1. Wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Inhoud

a.In het Wetboek van Strafrecht wordt bepaald dat euthanasie en hulp bij zelfdoding niet meer strafbaar zijn als het geschiedt door een arts, die de zorgvuldigheidseisen in acht neemt en melding doet.

b. Minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen ook om euthanasie vragen. Voor 16- en 17-jarigen is geen toestemming van de ouders nodig, voor 12- tot 15-jarigen wel, maar de arts kan bij weigering door de ouders het verzoek van het kind toch inwilligen als hij meent dat daardoor ernstig nadeel voor het kind wordt voorkomen.

c. Euthanasie op meerderjarigen die niet in staat zijn hun wil te uiten kan toch worden toegepast als zij beschikken over een schriftelijke wilsverklaring, opgemaakt toen zij nog wilsbekwaam waren.

Standpunt
Ondanks het feit dat de mogelijkheden voor palliatieve zorg sterk zijn verbeterd wordt verder gegaan op de weg van legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Door in de wet welke euthanasie strafbaar stelt tegelijk te bepalen wanneer de euthanasie straffeloos kan worden toegepast wordt de norm van de bescherming van het leven verder uitgehold. De regeling t.a.v. minderjarigen miskent de verantwoordelijkheid van de ouders en stelt ouders en kind op een cruciaal moment tegenover elkaar. De regeling van de schriftelijke wilsverklaring opent de weg naar euthanasie voor verschillende groepen wilsonbekwamen.

Behandeling voorstel
Schriftelijke reacties bij de vaste Kamercommissie voor Justitie tot 14 oktober 1999. Daarna een hoorzitting van de commissie met door haar uit te nodigen organisaties. Schriftelijke reactie van de Kamerfracties vermoedelijk begin november 1999. Plenaire behandeling van het wetsvoorstel vermoedelijk februari 2000.
2. Wetsvoorstel foetaal weefsel
Inhoud
Het wordt mogelijk foetaal weefsel (bestanddelen van de niet meer in leven zijnde menselijke vrucht na te vroege geboorte of abortus) te gebruiken voor geneeskundige doeleinden, onderzoek en onderwijs.

Standpunt
Het kwaad van de abortus krijgt op deze manier een schijn van nuttigheid met als risico dat de behoefte aan foetaal weefsel een rol gaat spelen in de abortuspraktijk.

Behandeling voorstel
Schriftelijke reacties bij de vaste Kamercommissie voor VWS voor 1 oktober 1999. Reacties van de Kamerfracties op 21 oktober 1999. Plenaire behandeling vermoedelijk na medio januari 2000.
3. Kabinetsstandpunt late zwangerschapsafbreking Inhoud
In twee gevallen wordt het mogelijk abortus toe te passen na een zwangerschap van meer dan 24 weken:

1. als het kind, ook na een voldragen zwangerschap, zeker zal overlijden;

2. als het kind zodanige afwijkingen vertoont, dat levensverlengend handelen na de geboorte naar heersend medisch inzicht zinloos wordt geacht.

Standpunt
De onder 1 genoemde situatie lijkt vooral een medische kwestie. De situatie onder 2 genoemd vergt een inschatting van de kwaliteit van leven van mensen. Het gaat niet aan het oordeel over de vraag of iemand geboren mag worden te laten afhangen van zijn vermoedelijke kwaliteit van leven.
Ook ernstig gehandicapte mensen zijn naar Gods beeld geschapen en hebben recht op intensieve zorg van ouders en samenleving.

Behandeling voorstel
Het voorstel is aangeboden in de vorm van een brief aan de Kamer. De regering stelt zich op het standpunt dat de regeling zonder wetswijziging kan worden ingevoerd. Dat betekent dat de behandeling zal plaatsvinden aan de hand van de brief. De regering zal dit laten opnemen in een algemene maatregel van bestuur, die vóór de vaststelling aan ede Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Het debat zal aan de hand van deze algemene maatregel plaatsvinden. Vermoedelijk zullen wel schriftelijke reacties gevraagd worden. Maar ook zonder dat het wordt gevraagd kunnen dergelijke reacties ingezonden worden aan de vaste Kamercommissie van VWS.

4. Abortuspil
lnhoud
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de abortuspil erkend. Volgens de minister van VWS had zij geen middelen om de introductie in Nederland te voorkomen, maar bestond daartoe ook geen aanleiding. Bij toepassing van deze pil zijn de bepalingen van de Wet afbreking zwangerschap van toepassing. Dat wil dus zeggen dat behandeling in ziekenhuis of kliniek nodig is. De minister heeft wel de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de abortuspil voor de abortuspraktijk.

Standpunt
De abortuspil biedt een extra mogelijkheid voor de toepassing van abortus. Dit kan de drempel voor de toepassing ervan verlagen. Alleen al daarom moet de introductie in Nederland worden afgewezen.

Behandeling
Tegen het besluit van het College staat geen beroep open. Ook goedkeuring is niet nodig. Afzonderlijke reacties aan de minister zijn dan ook niet zo zinvol. Wel is het goed de abortuspil mee te nemen in het geheel van de acties op het gebied van de bescherming van het leven.

G.J. Schutte - Den Haag, 10 september 1999

Deel: ' GPV Zorg voor leven '
Lees ook