De Unie


Grafimedia: Werkgevers zetten de verkeerde toon

10 februari 2003 - Twee weken geleden hebben de onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia CAO een aanvang genomen. Er is toen de afspraak gemaakt dat het centraal akkoord, dat de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesloten, als leidraad zou worden genomen. Verder zouden de resultaten van de studiecommissies en een aantal nog daarin te bespreken onderwerpen worden vastgesteld.

Studiecommissies
Op het punt van de studiecommissies werden partijen het vrijdag 7 februari 2003 snel eens. De resultaten van de verschillende commissies zijn besproken en er zijn in tijd en vorm heldere afspraken gemaakt over belangrijke zaken voor de bedrijfstak die nog moeten worden afgestemd.

Looncomponent
Het centraal akkoord dat in 2002 is afgesloten geeft de kaders aan waarbinnen CAO - afspraken gemaakt kunnen worden voor het jaar 2003. Om te komen tot een herstel van de economische groei en de werkgelegenheid hebben alle partijen zich vastgelegd op een maximale loonstijging van 2,5%. Hierbij moet uiteraard wel worden gekeken naar de (on)mogelijkheden van de bedrijfstak.

Zowel de werkgevers- als de werknemersdelegatie hebben bij aanvang van de onderhandelingen aangegeven te willen komen tot een kort en slagvaardig traject.

De werknemersdelegatie heeft daarom aangegeven het centraal akkoord als uitgangspunt te nemen (maximaal 2,5%) en bereid te zijn tot een meerjarige afspraak.
Op deze manier kan de bedrijfstak zich richten op herstel en op het oplossen van knelpunten.

De werkgevers hebben vervolgens een verkeerde toon gezet door -na veel omtrekkende bewegingen- van de nullijn af te schuiven en te komen met het volgende loonbod:

* per 1 september 2003 een contractloonstijging van 0,5%;
* per 1 juni 2003 een eenmalige loonsverhoging van 0,5%;
* voor het jaar 2004 de nullijn vastgehouden.
Over de periode van 1 februari 2003 tot en met 31 december 2003 komt dit neer op een structurele loonsverhoging van 0,17% en een incidentele verhoging van 0,33%. Werkgevers hebben dit voorstel nota bene gepresenteerd als een grote stap in de richting van de werknemers. De Unie realiseert zich dat de bedrijfstak een steun in de rug nodig heeft, maar kan een dergelijke benadering niet accepteren.

Laat uw stem horen
De Unie roept de werkgevers in de Grafimedia op om zijn werknemers serieus te nemen. De belangen van de bedrijfstak en de belangen van de werknemers vereisen dat de werkgeversdelegatie op een verantwoorde manier het overleg oppakt. De bedrijfstak heeft behoefte aan rust. Alleen door slagvaardige onderhandelingen, een verantwoorde loonontwikkeling en de wil om in overleg met de vakorganisaties te komen tot een oplossing voor de knelpunten die in de bedrijfstak opgelost moeten worden (zoals pre-pensioen en het voorkomen van een WAO instroom) kan een situatie worden gecreëerd waardoor alle activiteiten gericht kunnen worden op herstel van de groei.

Op 21 februari aanstaande zal er door de werkgevers een werkelijk forse stap gemaakt moeten worden. Aan de werkgevers moet duidelijk gemaakt worden dat de huidige benadering niet verantwoord en niet acceptabel is!

Ik roep u op om uw werkgever aan te spreken op de opstelling van zijn vertegenwoordiger in de onderhandelingen. Het is belangrijk dat werkgevers echt duidelijk wordt gemaakt dat dit niet kan. Verder vraag ik u om het gesprek hierover met uw collega's op te starten en mij te laten weten hoe u over de benadering van de werkgevers denkt.

Dit laatste kunt u doen via de e-mail, de fax (023-5622556) of de telefoon (023-5563168).

In de hoop van u te vernemen.

Met vriendelijke groet,

Annet Koeleman
bestuurder Grafimedia

* Intropagina Grafische bedrijven

maandag, 10 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Grafimedia Werkgevers zetten de verkeerde toon '
Lees ook