Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen

PERSBERICHT

Amstelveen, 20 september 2001

KVGO ERNSTIG BEZORGD OVER KOSTENONTWIKKELING

Het KVGO, de branche-organisatie voor de grafimedia-sector, is ernstig verontrust over de kostenontwikkeling. De energiekosten vertonen door de internationale ontwikkelingen een plotselinge sterke stijging, de papierprijzen zijn sterk gestegen en de loonquote neemt aanzienlijk meer toe dan in de huidige economische situatie verantwoord is.

Het KVGO constateert een weinig rooskleurige situatie waarin zich het grafische bedrijfsleven bevindt. Door de kostenontwikkeling lukt het het merendeel van de bedrijven al geruime tijd niet om voldoende rendement te behalen. Weliswaar vertoont het vraagvolume nog enige stijging, maar die toename vlakt zienderogen af. Om het 'pakket' aan kostenstijgingen alleen maar bij te kunnen houden, is volgens berekeningen van het KVGO een vraagtoename van minimaal 4% nodig. "Het overgrote deel van de grafische ondernemingen haalt dat bij lange na niet," luidt het commentaar van drs Fons Bakkes, algemeen secretaris van het KVGO.

Zowel internationaal als nationaal wordt het economisch beeld steeds somberder. In de Verenigde Staten is het toch al wankele consumentenvertrouwen na de terroristische aanslagen verder aangetast. Daarbij komt dat veel consumenten hun aankopen hebben gefinancierd uit de waardeontwikkeling van hun aandelen, maar de waarde daarvan is de laatste weken gekelderd. De Europese Commissie draait de voorspellingen voor de economische groei voortdurend terug en ook in eigen land stelt het Centraal Planbureau de ramingen telkens naar beneden bij. Wat de grafische industrie betreft beginnen Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië een beeld te vertonen dat sterk lijkt op de korte recessie van halverwege de jaren negentig. In eigen land hebben alle grote grafische bedrijven al winstwaarschuwingen afgegeven, terwijl inmiddels ook de eerste grootschaliger inkrimpingen zijn aangekondigd.

De energiekosten zijn door de situatie in de VS en de mogelijke repercussies voor het Midden-Oosten al sterk toegenomen en een verdere stijging valt zeker niet uit te sluiten. Energie vormt voor grafimedia-bedrijven over het algemeen een relatief grote kostenpost. De toch al sterk gestegen papierprijzen kunnen verder omhoog gaan, zeker als de economie in de Aziatische landen weer aantrekt. De loonkosten stijgen ook in de tweede helft van dit jaar door de al eerder gemaakte CAO-afspraken.

Volgens het KVGO zijn de lonen in feite de enige kostenpost die de branche zelf nog enigszins in de hand heeft. De werkgeversorganisatie dringt dan ook sterk aan op loonmatiging in de komende tijd. Het verbond vreest dat veel werkgevers anders noodgedwongen personeel moeten ontslaan. Dat zou een ondermijning betekenen van het voor een onderneming zo belangrijke menselijke kapitaal, terwijl die medewerkers juist weer hard nodig zullen zijn zodra de economie de opgaande lijn weer oppakt.

Deel: ' Grafische ondernemingen bezorgd over kostenontwikkeling '
Lees ook