CBS

Economische groei derde kwartaal 4,0%

In het derde kwartaal van 1999 komt de groei van het bruto binnenlands product (BBP) uit op 4,0%. Daarmee is de economische groei duidelijk hoger dan in de voorgaande vier kwartalen. Voor de eerste drie kwartalen van 1999 tezamen bedraagt de groei 3,4%. Dit blijkt uit eerste ramingen van de Kwartaalrekeningen van het CBS.

Hoge groei onder andere door landbouwoogst
In vergelijking met de voorgaande kwartalen komt de economische groei hoog uit. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat de landbouwoogst veel hoger uitvalt dan in het zeer natte derde kwartaal van vorig jaar. Als de oogst van vooral aardappelen in het derde kwartaal net zo klein zou zijn geweest als vorig jaar, dan zou de economische groei zijn uitgekomen op ongeveer 3,6%.

Herstel bij goederenproducenten zet door
Aan de productiekant van de economie is sprake van duidelijk herstel bij de goederenproducenten. In het derde kwartaal is het volume van de toegevoegde waarde bij de goederenproducenten 4,6% groter dan een jaar eerder. Het herstel komt vooral voor rekening van de landbouw en de industrie. Bij de dienstverlenende bedrijfstakken is de groei vrijwel stabiel.

Uitvoergroei versnelt
Aan de bestedingenkant van de economie komt de volumegroei van de uitvoer in het derde kwartaal duidelijk hoger uit dan in de voorgaande twee kwartalen. De consumptiegroei loopt opnieuw iets terug, maar blijft aanzienlijk. Door de grotere landbouwoogst levert de voorraadvorming in het derde kwartaal een aanzienlijke bijdrage aan de economische groei.

Structurele investeringsgroei opnieuw hoog
Bij de investeringen komt de volumegroei in het derde kwartaal uit op 5,7%, na een toename van 4,0% in het tweede kwartaal. Deze cijfers worden beïnvloed door schommelingen in de oplevering van incidentele grote investeringsprojecten. Wanneer die projecten buiten beschouwing worden gelaten, komt de structurele investeringsgroei in het derde kwartaal uit op ongeveer 6,5%. In het tweede kwartaal zouden de investeringen met circa 6,9% toegenomen zijn en in het eerste kwartaal met 6,1%.

Technische toelichting
In dit persbericht is de eerste raming van de economische groei in het derde kwartaal van 1999 gepubliceerd. Deze "flash-raming" heeft een voorlopig karakter: de cijfers kunnen nog worden aangepast op basis van statistische informatie die de komende tijd verschijnt. Op 27 januari aanstaande worden de definitieve cijfers over het derde kwartaal gepubliceerd, waarbij bovendien meer detailgegevens worden vrijgegeven. De mutaties ten opzichte van het voorgaande kwartaal (zie tabel 1) zijn afgeleid met behulp van een rekenprocedure die de seizoeneffecten en een deel van de kalendereffecten uitschakelt. In vergelijking met de groeicijfers ten opzichte van een jaar eerder geven deze mutaties sneller een eventuele omslag in de ontwikkeling van de economie weer. De goederenproducenten omvatten de bedrijven in de landbouw, delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en de bouwnijverheid. De commerciële dienstverlening betreft handel, horeca, vervoer, post en telecommunicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening heeft betrekking op overheid, onderwijs en zorgsector.

Deel: ' Groei van bruto binnenlands product in 3e kwartaal naar 4,0% '
Lees ook