Provincie Noord-Holland

Groen Licht nieuwe ziekenhuisvoorzieining Haarlem-Noord Haarlem, 30 januari 2003 - Onder voorzitterschap van gedeputeerde Enno Neef (Partij van de Arbeid), heeft het Transmuraal Beraad Kennemerland zich in haar vergadering van 29 januari 03 unaniem uitgesproken over het belang van het continueren van het bouwproces van een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Haarlem-Noord. Nadat op 21 november vorig jaar de eerste virtuele paal de grond in werd geslagen van het nieuwe zorgcentrum van het Kennemer Gasthuis, zal de bouw volgens planning medio dit jaar van start gaan. De grond is inmiddels overgedragen door de gemeente Haarlem en de laatste bouwprocedures ten behoeve van de bouwvergunning worden op dit moment afgerond.

Aan het Transmuraal Beraad Kennemerland (TBK) nemen ondermeer deel het Kennemer Gasthuis, Zorgkantoor Kennemerland, zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea, District Huisartsen Vereniging Kennemerland, het Kennemer Patiënten Platform, de gemeenten Haarlem en Velsen, organisaties uit de Geestelijke Gezondheidszorg en de provincie Noord-Holland. Op initiatief van laatstgenoemde en op verzoek van de Minister van VWS worden werkafspraken gemaakt met betrekking tot de toekomstige samenwerking van de zorginstellingen in Kennemerland. Het doel van het TBK is onder meer de afspraken die zijn opgenomen in het advies uit 2000, Visie in Toekomstperspectief, met betrekking tot de toekomstige ziekenhuissituatie in de regio na te leven en de ontwikkelingen nauwgezet te volgen in gezamenlijk overleg. Tevens is genoemde visie vertaald in een concreet projectenprogramma "Met zorg schakelen".

Eind 2004 / begin 2005 zal een groot aantal functies van het Kennemer Gasthuis aan het Delftplein in Haarlem-Noord gereed zijn. Het zal de functies van twee bestaande ziekenhuizen in de regio gaan vervangen, namelijk de locatie Deo in Haarlem en het Zeewegziekenhuis in IJmuiden. Na het in gebruiknemen van het nieuwe zorgcentrum aan het Delftplein wordt het Zeewegziekenhuis gesloten en na de afronding van het totale bouwproces (inclusief de renovatie van het Elisabeth Gasthuis in Haarlem-Zuid) sluiten ook de deuren van de locatie Deo. Het nieuwe zorgcentrum in Noord wordt een ziekenhuisvoorziening waarbij de nadruk ligt op ambulante en poliklinische zorg. Het idee is dat de bezoeker in één dag geholpen kan worden. Dat wil zeggen binnen één afspraak het onderzoek én de behandeling. In het nieuwe zorgcentrum zijn 48 bedden voorzien, een deel voor dagverpleging en een deel voor de 24-uurs voorziening waarbij patiënten na bijvoorbeeld een ingreep onder verantwoordelijkheid van de huisarts een nacht ter observatie kunnen blijven. De zogenaamde short-stay-opnames.

In de nieuwe voorziening aan het Delftplein komen onder andere operatiekamers, een revalidatieafdeling, röntgenafdeling en een laboratorium. Het zorgcentrum gaat verder tal van nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Zo zal op het terrein pal naast het ziekenhuis de Stichting Hervormde Diaconale Huizen een vestiging bouwen voor een nieuw verpleeghuis dat ook zorg aan huis zal leveren zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Verder krijgt de huisartsgeneeskunde een eigen kliniek en een eigen huisartsenpost in het nieuwe gebouw. Ook wordt in samenwerking met de Geestgronden een onderdeel psychiatrie gerealiseerd. Het zorgcentrum zal na verloop van tijd uitgroeien tot het kernziekenhuis van de regio.

Wethouder Korf van de gemeente Velsen hield, met het oog op de nu reeds bekende demografische ontwikkelingen, een warm pleidooi om ook in de toekomst voor voldoende voorzieningen in de regio te zorgen. Er is afgesproken dat het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Kennemer Gasthuis in Haarlem komend najaar met een gezamenlijk plan komen waarin aangegeven wordt hoe de beide ziekenhuizen in de toekomst de zorg in de regio aanbieden en op welke onderdelen de ziekenhuizen in de toekomst zouden kunnen samenwerken.

Een belangrijk ander thema dat verder aan de orde kwam is het aanpakken van knelpunten op het gebied van Wonen-Welzijn-Zorg in de regio Kennemerland. Gedeputeerde Staten hebben 100.000,- beschikbaar gesteld voor een concreet regionaal plan. De regiocommissies zorg spelen hier een belangrijke rol in. De belangrijkste uitgangspunten voor de uitwerking van dit plan zijn de spreiding van zorg- en welzijnsfuncties over de regios, de aandacht voor bijvoorbeeld Wijksteunpunten en andere voorzieningen in aanvulling op de reguliere welzijn- en zorgfuncties in de regio evenals de aandacht voor voorzieningen voor zorgbehoevende ouderen die thuis willen blijven wonen. Ditzelfde geldt voor andere belangrijke doelgroepen zoals gehandicapten en ex-psychiatrische patiënten. Ook voor hen moet het mogelijk zijn om onder begeleiding en/of met zorg thuis te kunnen wonen.

Inlichtingen: Janet Oosterhof, afdeling ZWC, tel. (023) 514 34 26 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 30-1-2003 15:53:00

Deel: ' Groen Licht nieuwe ziekenhuisvoorziening Haarlem-Noord '
Lees ook