GroenLinks


Groen Links bepleit Nationale Jongerenraad


28 september 1999

Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaar, tolerant en multicultureel Nederland, zo stelde Wim kok in het jongerenmagazine 'Generation Now!' De overheid biedt nu echter onvoldoende ruimte aan jongeren om hun bijdrage te leveren in de maatschappij. Daarom bepleit GroenLinks het oprichten van een multiculturele adviesraad van en voor jongeren.

Wanneer in Nederland over jongeren wordt gesproken, heeft dat meestal geen positieve klank. Ook deze week vinden in de Tweede Kamer verschill ende overleggen plaats waar jongeren op een negatieve manier in de schijnwerper staan: geweld op scholen, schooluitval, alcoholgebruik onder jongeren. Uit een rapport van de Raad van Europa (Youth Policy in the Netherlands) blijkt dat het algemene jeugdbeleid in Nederland is gericht op de preventie en repressie van negatieve gedragingen. De negatieve aspecten staan centraal, terwijl het hier slechts 15% van de jongeren betreft. De Nederlandse benadering wordt samengevat als 'jeugd is probleem' en 'jeugdbeleid is de strijd tegen criminaliteit'. Deze benadering zorgt er voor dat wanneer er iets mis gaat, de schuld bij de jongeren wordt gelegd.

Om deze negatieve benadering te doorbreken, is het belangrijk om jongeren veel meer te benaderen als volwaardige deelnemers aan de maatschappij dan als ontvangers van verzorging en veroorzakers van problemen.Het beleid bestaat nu vooral uit praten over jongeren in plaats van praten met jongeren. Zowel de jongeren als de beleidsmakers zouden er voordeel van hebben om jongeren structureel bij de beleidsvorming en besluitvorming te betrekken.

Daarom stelt GroenLinks voor - in overleg met FORUM, het instituut voor multiculturele ontwikkeling - om een multiculturele adviesraad van én voor jongeren op te rich ten. Op een multiculturele jongerenbijeenkomst op 12 mei in Paradiso is dit voorstel ook door jongeren zelf gedaan. Deze adviesraad kan, gevraagd en ongevraagd, de overheid adviseren en voorstellen doen. De jongerenraad kan ook een aantal maatschappelijke thema' s aansnijden die van belang zijn voor de positie van jongeren in de samenleving. Het voortouw voor het oprichten van deze adviesraad, die erkend dient te worden door de overheid, zou genomen moeten worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze multiculturele adviesraad kan de betrokkenheid van jongeren en de invulling van de verantwoordelijkheid van jongeren in de goede richting sturen.

Mohamed Rabbae
Den Haag

28 september 1999

Deel: ' Groen Links bepleit Nationale Jongerenraad '
Lees ook