GroenLinks


-

Milieu en natuur nog uit balans

14 september 2001

GroenLinks betwijfelt of met de huidige maatregelen de doelen gehaald worden. Extra maatregelen zijn noodzakelijk.

De Milieubalans en Natuurbalans 2001 schetsen helaas nog een grotendeels somber beeld. Enkele waardevolle lichtpuntjes daargelaten, blijft het herstel van natuur- en milieu sterk achter bij de doelstellingen. Op sommige vlakken is de achterstand zelfs vergroot. Zo steeg dit jaar de hoeveelheid CO2 die de lucht in werd geblazen, daar waar een daling aan de orde zou moeten zijn om de Kyoto-afspraken te halen. GroenLinks betwijfelt of met de huidige maatregelen de Kyoto-doelstelling gehaald zal worden, en meent dat aanvullende maatregelen, zoals een grootverbruikersheffing op energie en beperking van de automobiliteit, nodig zijn.

Ook op het gebied van verkeer is nog veel werk te doen. De doelen voor NOx en ammoniak worden niet gehaald. De leefbaarheid in stedelijke gebieden staat steeds meer onder druk, zo rapporteert het RIVM. Luchtvervuiling bovenop een toenemende geluidsoverlast treft vooral de bevolkingsgroepen in kwetsbare stadswijken. De regering ontkomt er volgens GroenLinks niet aan het autoverkeer, met name in de Randstad, verder terug te dringen en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te laten zijn.

Verontrustend zijn de conclusies over het risico op vliegtuigongelukken rond Schiphol. De risico's zijn sinds 1990 met 50% gestegen. Als het aantal vliegbewegingen blijft groeien, zal het veiligheidsprobleem rond Schiphol toenemen. Naast veiligheid blijft geluid een zorgenkindje voor Schiphol. De geluidsoverlast in de directe omgeving van Schiphol is weliswaar afgenomen, iets verder weg van Schiphol is deze juist sterk toegenomen. GroenLinks wil dat bij de komende herziening van de Luchtvaartwet wordt vastgelegd, dat groei niet kan plaats vinden wanneer dit leidt tot meer geluidsoverlast en een groter veiligheidsrisico. De wet schrapt nu juist de harde milieugrenzen van de PKB.

Het grotendeels falen van het milieubeleid heeft ook zijn weerslag op de natuur. De typisch Hollandse landschappen met internationale betekenis zijn grotendeels verdwenen of sterk gedegenereerd. Doordat 80% van de Hollandse landschappen binnen de zogenaamde balansgebieden uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vallen, dreigen ze in het nieuwe beleid van de regering kopje onder te gaan. GroenLinks wil dat minister Pronk de Vijfde nota zo aanpast, dat ook deze waardevolle gebieden beschermd worden tegen nieuwe wegen en bedrijfsterreinen en verdergaande verrommeling van het landschap. Een lichtpuntje is dat het mestbeleid zijn eerste vruchten begint af te werpen. Zaak is ook hier het tempo erin te houden en waar nodig verder aan te scherpen, om ook de kwetsbare gebieden veilig te stellen voor de toekomst. GroenLinks pleit voor een intensivering van het natuurbeleid, gericht op het versneld inrichten van de Ecologische Hoofdstructuur en het creëren van nieuwe groengebieden dicht bij de stad.

Hugo van der Steenhoven

Marijke Vos


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Groen Links somber over Milieu- en Natuurbalans 2001 '
Lees ook