Erasmus Universiteit Rotterdam


01/07/99

Groen poldermodel maakt sneller beleid mogelijk

Terwijl veel zaken tegenwoordig sneller gaan, lijkt het wel of beleidsprocessen steeds langzamer verlopen. Beleid versnellen is echter geen gemakkelijke opgave. Op 21 januari 1999 promoveert Patrick Kalders aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift ‘Besturen op termijn’, waarin hij ideeën oppert om deze processen toch te versnellen. Een van zijn aanbevelingen sluit aan bij het instellen van het onlangs door Rabobank-topman Wijffels en minister Pronk van VROM bepleitte ‘groene poldermodel’. Volgens Kalders biedt een dergelijk model de mogelijkheid om de vorming van een samenhangend economisch, ecologisch en sociaal beleid met succes te versnellen.

Veel beleidsproblemen zijn weerbarstig en prijken lange tijd op de politieke agenda. Een oplossing voor problemen als verdroging, vermesting, vergrijzing en armoede kan niet van vandaag op morgen worden gegeven, met als gevolg dat de beleidsprocessen rondom deze problemen al snel lange tijd in beslag nemen. Tien jaar is hierbij bepaald geen uitzondering. Veel langdurige beleidsprocessen krijgen juist vanwege hun lange duur kritiek te verduren, waarbij termen als ‘traagheid’ en ‘stroperigheid’ de toon zetten. Patrick Kalders beargumenteert dat de overwegend negatieve beoordeling van langdurige beleidsprocessen wordt ingegeven door gebruik van het criterium ‘snelheid’. Als echter meer oog zou zijn voor andere criteria zoals flexibiliteit, leervermogen en culturele pluriformiteit, dan valt deze beoordeling volgens Kalders lang niet zo negatief uit. Met ieder criterium is namelijk een ander negatief effect verbonden. Zo kan een gebrek aan flexibiliteit leiden tot verstrikking van beleidsvoerders, gebrek aan leervermogen tot verlies van reflectie, en gebrek aan culturele pluriformiteit tot sociaal conflict. Voordat beleid succesvol kan worden versneld, is het zaak eerst deze negatieve effecten te voorkomen, aldus Kalders.

Groen poldermodel

Juist in deze extra criteria ziet de promovendus een argument voor het instellen van een groen poldermodel. Onlangs nog heeft drs. H.H.F. Wijffels, vanaf 15 maart de nieuwe voorzitter van de SER, gepleit voor een variant van dit groene poldermodel: de ‘groene SER’. Deze nieuwe SER is een uitbreiding van de bestaande SER (een overleg tussen werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen) met vertegenwoordigers van de milieubeweging en consumentenorganisaties. Ook minister J. Pronk van VROM brak recent een lans voor het groene poldermodel, alhoewel hij vooral aan een uitwerking op regionaal en plaatselijk niveau denkt.

Volgens Kalders is het groene poldermodel (bij voorkeur een ‘groene SER’) uitstekend toegerust om de door hem onderzochte extra criteria toe te passen op beleidsprocessen. Vooral de culturele pluriformiteit (in dit geval werkgevers, werknemers, milieubeweging en consumentenorganisaties) springt hierbij in het oog. Het groene poldermodel vormt hiermee een gedegen basis om de vorming van een samenhangend economisch, ecologisch en sociaal beleid met succes te versnellen, zonder dat er belangrijke negatieve effecten optreden.

Promotores: prof.dr. R.J. in ’t Veld, Bestuurskunde, en prof.dr. W.A. Hafkamp, Milieukunde
_________________________________________________________________

Nadere informatie:

Promotie: donderdag 21 januari 1999, 13.30 uur, Senaatszaal, Woudestein.
Info: bij de promovendus, tel. 070 - 339 4001 of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777

Deel: ' Groen poldermodel maakt sneller beleid mogelijk '
Lees ook