P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 27 januari 2000.

Groenen ongerust over mogelijke deelname extreem-rechts aan Oostenrijkse regering

De mogelijkheid van een regeringsdeelname van extreem-rechts in Oostenrijk is bijzonder verontrustend.
Daarom vragen Agalev en Ecolo aan de Belgische regering om tegenover Oostenrijk - lid van de Europese gemeenschap - haar ongerustheid te uiten over de grote risico's die een dergelijke regeringsdeelname van extreem- rechts inhoudt voor de toekomst van de democratische stabiliteit van de Europese Unie. Agalev en Ecolo vragen zich af of de een regeringsdeelname van extreem-rechts strookt met de beginselen van het Europees Verdrag inzake niet-discriminatie en respect voor grondrechten.

Ook de kwaliteit van de verhoudingen tussen ons land en Oostenrijk zou onder dergelijke regeringsdeelname kunnen lijden.

In de Kamer en in de Senaat zullen Agalev- en Ecolo-parlementairen de regering ondervragen over deze zaak.
Zij bereiden een voorstel van resolutie voor om verdere stappen te zetten.

Jos GEYSELS, Politiek Secretaris
Philippe DEFEYT,Sécretaire Fédérale
Resolutie over kernwapens goedgekeurd

Vlaamse regering zal aandringen op terugtrekking illegale nucleaire massavernietigingswapens uit Vlaanderen

******************************************************************* Vandaag werd in de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams parlement een voorstel van resolutie over de aanwezigheid van kernwapens op Vlaams grondgebied goedgekeurd. De meerderheidspartijen Agalev, VLD, SP en VU-ID steunden de resolutie.
Op vraag van de Commissie beklemtoonde minister Sauwens voorafgaand aan de stemming dat de Vlaamse regering zich volledig kan terugvinden in de ethische en juridische argumenten die in de resolutie worden aangehaald.

De resolutie werd ingediend op initiatief van Agalev en werd mede- ondertekend door volksvertegenwoordigers van alle Vlaamse meerderheidspartijen . De indieners baseerden zich op de Opinie van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, waarin dreigen met en gebruik van atoomwapens onverenigbaar met het geldende internationaal oorlogs- en humanitair recht bestempeld worden. Daarnaast legt de universeel geldende Nurembergwet alle burgers de verplichting op om zich te verzetten tegen elke voorbereiding van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, ook als deze door een hogere autoriteit gedekt worden. Concreet betekent dit dat het Vlaams parlement zich niet kan verbergen achter een bevoegdheidsverdeling met de federale overheid of achter NAVO- verbintenissen om de opslag van illegale nucleaire massavernietigingswapens in Vlaanderen dood te zwijgen.

De finale goedkeuring van deze resolutie door het Vlaams parlement in plenaire zitting wordt nu een formaliteit. Conform de besluiten van de resolutie zal de Vlaamse regering bijgevolg haar verantwoordelijkheid opnemen en er bij de bevoegde federale instanties op aandringen om binnen het NAVO-bondgenootschap actief te pleiten voor de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen.
De Vlaamse Agalev-fractie hoopt dat deze resolutie een duwtje in de rug betekent voor haar federale collega's. De groenen willen in een volgende stap in het kader van het defensiedebat pleiten voor het afstoten van de nucleaire NAVO-opdrachten van het Belgisch leger, voor het steunen van initiatieven om binnen de NAVO een "no first-use"-beleid aan te nemen en voor het organiseren van een internationale conferentie over de totstandkoming van een wereldwijd verdrag dat alle kernwapens verbiedt.

Eloi Glorieux, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Zoekwoorden:

Deel: ' Groenen ongerust over extreem-rechts Oostenrijkse regering '
Lees ook