GROENLINKS Tweede-Kamerfractie

PERSBERICHT

EMBARGO tot donderdag 22 april 1999, 13.30 uur.

'Beladen vlucht' politiek explosief

Bijna zeven jaar na de Bijlmerramp liggen de feiten eindelijk zo goed als mogelijk op tafel. Dat is belangrijk, vooral ook voor de slachtoffers. Hun problemen zijn daarmee echter nog niet opgelost. Sommige zaken zijn helaas niet meer terug te draaien. Maar één ding staat als een paal boven water. Datgene wat alsnog gedaan kan worden - en veel te lang niet serieus is opgepakt, zoals het onderzoek naar de gezondheidsklachten - moet nu onverwijld met alle middelen worden uitgevoerd.

De Enquêtecommissie Bijlmerramp komt unaniem tot explosieve conclusies. De handelwijze van de gehele overheid onder opeenvolgende kabinetten wordt gehekeld. 'Verbrokkeld en verkokerd' en 'gebrekkige afstemming' is de kwalificatie. De Kamer is op 'een groot aantal momenten' inadequaat geïnformeerd waardoor ze 'haar controlerende taak niet goed heeft kunnen doen'. De conclusies van de commissie zijn hard en bevestigen de bangste vermoedens over de gesloten en verkokerde cultuur op de departementen. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat dit eindrapport over het dossier Bijlmerramp politieke consequenties zal hebben. Een eindoordeel hierover is pas op het moment van het Kamerdebat aan de orde.

Individuele ministers worden scherp gekritiseerd. De minister van VWS wordt verweten dat 'traagheid en onderschatting ... de gezondheidsklachten heeft doen toenemen'. De onder haar verantwoordelijkheid opererende Inspectie heeft met 'onvoldoende gevoel voor maatschappelijke en medische verantwoordelijkheid haar taak uitgeoefend'. De commissie schetst een beeld van een minister die slechts na zeer lang aandringen en grote politieke druk in beweging komt.
De RLD - die opereert onder verantwoordelijkheid van de minister van V&W - is tekort geschoten in relatie tot de zoektocht naar de ladingspapieren, de verdwenen cockpit voice recorder, het niet tijdig doorgeven van informatie over het verarmde uranium en het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Onduidelijkheid bij het vooronderzoek leidt tot het uitblijven van een strafrechtelijk onderzoek naar de schuldvraag. Ook bij V&W ontstaat het beeld van een minister die te veel ad hoc opereert en onvoldoende grip heeft op de handelwijze van haar ambtelijk apparaat. Verder constateert de commissie dat ook de ministers van VROM en Justitie fouten hebben gemaakt.

In zijn algemeenheid concludeert de commissie dat de Kamer 'onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist' is geïnformeerd. In een aantal gevallen betreft dit cruciale punten. Deze conclusie - die met name de ministers van VWS en V&W treft - is des te zwaarder omdat dit volgens de commissie de Kamer in haar controlerende taak heeft belemmerd.

Het beeld van de overheid dat uit dit rapport naar voren komt staat in schril contrast met de ambitie die Paars zelf in haar regeringsverklaring formuleerde: 'De burger moet kunnen rekenen op een overheid die haar gezag waarmaakt door daadkracht en voortvarendheid, te paren aan zorgvuldigheid en betrouwbaarheid'.
Als er één ding is wat dit rapport duidelijk maakt, dan is het dat de verkokering en het gebrek aan bestuurlijke aansturing van ambtenaren op alle departementen moet worden aangepakt. Dit geldt in het bijzonder de RLD en aanverwante instituties in de luchtvaartsector. De ingezette reorganisatie moet nu met nog meer reden en voortvarendheid worden doorgezet. De Minister-president zou dit rapport als aansporing moeten zien om belangrijke kwesties - zeker als deze tot grote maatschappelijke onrust leiden - in de ministerraad aan de orde te stellen. Hij moet erop toezien dat afdoende coördinatie plaatsvindt en er zo nodig een coördinerend bewindspersoon wordt aangewezen.

Paul Rosenmöller
Den Haag, 22 april 1999

Deel: ' GroenLinks 'Beladen vlucht' politiek explosief '
Lees ook