GroenLinks


Paars belastingplan: geen inkomensnivellering, wel vermogensdenivellering

GroenLinks is niet positief over de paarse belastingplannen. Het draagkrachtprincipe wordt ernstig aangetast, waardoor de sterkste schouders nog minder dan voorheen de zwaarste lasten dragen. Dat is met name zichtbaar in de fiscale behandeling van vermogen. Voor de verbeteringen in de inkomensbelasting- de introductie van heffingskortingen waar GroenLinks al jaren voorstander van is - betaalt de PvdA een zeer hoge prijs. De tarieven van de tweede en derde schijf worden fors verlaagd. Opnieuw een aantasting van het draagkrachtprincipe. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wenst nivellering van inkomens. Daarvan komt niets terecht. Wat vermogen betreft is er sprake van denivellering.

De paarse vermogensrendementsheffing is een aanslag op het draagkrachtbeginsel. De zeer vermogenden - met hoge vermogensopbrengsten- gaan minder belasting betalen. Mensen met een klein vermogen worden zwaarder belast. Bovendien wordt inkomen uit arbeid fors zwaarder belast dan inkomen uit vermogen. Dat is tweemaal een aanslag op het draagkrachtbeginsel.

Paars kiest in haar belastingplan voor de 21e eeuw voor een 19e eeuwse heffing. Het fictieve rendement dat paars toepast (4%) negeert de werkelijkheid. De vermogenstoename was de afgelopen 10 jaar dramatisch hoger en verschillend voor afzonderlijke vermogensbestanddelen. Zoals andere landen laten zien, is het in onze moderne tijd mogelijk om de vermogenstoename per inkomensbestanddeel te meten en te belasten. De vermogensrendementsheffing - een vreemde eend in de Europese bijt - moet van tafel. Op korte termijn zal Groen Links met een eigen voorstel komen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in rendement van verschillende vermogensbestanddelen.

Belastingfeest voor vermogensbezitters

Het pragmatische paarse argument dat de vermogensrendementsheffing belastingconstructies onmogelijk maakt, snijdt geen hout. In het nieuwe stelsel kunnen vermogenden onbeperkt schulden maken om hoge vermogenswinsten te creeren. De vermogenswinsten blijven vrijwel geheel goeddeels onbelast, omdat die schulden verrekend worden met het vermogensbezit. Het betalen van belast ing wordt zo geminimaliseerd. Tel uit je winst. Vermeend en Zalm presenteren prachtige inkomensplaatsjes, maar het feest voor vermogenden komt in die plaatjes niet tot uitdrukking.

De vermogensgroei in Nederland is fenomenaal. In de periode 1990-1999 groeide het gemiddelde particuliere vermogen per huishouden met ruim
80%. Nederlanders verdienen in verhouding steeds minder met werken, en beleggen steeds meer. Die ontwikkeling moet in het belastingstelsel verdisconteerd worden. In het huidige belastingsstelsel zijn koerswinsten onbelast, en dat blijft ten onrechte zo in het plan van paars.

Inkomstenbelasting: gekunsteld compromis

De wijziging in de structuur is een paars compromis. De terechte invoering van de heffingskortingen gaat gepaard met een veel te forse verlaging van toptarieven. De invoering van een algemene heffingskorting en een heffingskorting voor werkenden maakt gerichter inkomensbeleid in principe mogelijk. In de toekomst, want in het heden ziet paars niets in inkomensnivellering. De belastingherziening doet niets aan de ongelijke inkomensontwikkeling van de afgelopen twintig jaar.
De toptarieven worden verlaagd en aftrekposten afgeschaft. Maar de belangrijkste aftrekpost, de hypotheekrenteafrek, blijft ongemoeid.
45% van het belastingvoordeel komt terecht bij 7% van de personen met de hoogste inkomens. GroenLinks vindt dat de fiscale behandeling van het eigen huis meegenomen moet worden in de belastingheffing op vermogen.

Weggegooid smeergeld


5 miljard! Vijf miljard gulden heeft paars nodig voor haar belastingplan. In twee kabinetten heeft paars de lasten al met 18 miljard verlicht. Volgend jaar komt daar nog eens ten minste 5 miljard bij. Op de overheidsuitgaven is inmiddels 12 miljard bezuinigd. Het belastingplan zal het financieringstekort in 2001 doen oplopen met 0,7%. Het Belastingplan voor de 21ste eeuw wordt dus op de pof gefinancierd. Pleidooien van D66 en de PvdA voor investeringen in milieu, zorg en onderwijs bij begrotingsevenwicht, zijn dan ook ongeloofwaardig.

Kees Vendrik
Den Haag, 14 september 1999.

Deel: ' GroenLinks niet positief over belastingplannen '
Lees ook