GroenLinks


Verantwoord ondernemen moet de trend worden in de 21ste eeuw

GroenLinks wil een informatieplicht inzake verantwoord ondernemen invoeren die ook extern getoetst kan worden.

De afgelopen jaren is het concept van verantwoord ondernemen door maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker op de agenda gezet. Het idee dat bedrijven zich rekenschap moeten afleggen van de sociale, ecologische en humanitaire effecten van hun bedrijfsvoering wordt steeds meer geaccepteerd. Volgens GroenLinks is nu het moment aangebroken om regels op te stellen voor een integrale en verifieerbare verslaglegging van het gevoerde bedrijfsbeleid.

Er kan een informatieplicht inzake verantwoord ondernemen worden ingevoerd door de Wet op de Jaarverslagen uit te breiden. Het bedrijfsleven zou dan - na een overgangstermijn van bijvoorbeeld 5 jaar - in staat moeten zijn tot controleerbare social accounting. Bedrijven worden gevraagd om in hun jaarverslagen te verwoorden welke doelstellingen zij zich hebben gesteld voor wat betreft een meer verantwoorde bedrijfsvoering. Tevens dienen zij aan te geven in welke mate de doelstellingen behaald zijn in het jaar van verslaglegging.

Door het accepteren van (voor een deel reeds bestaande) gedragscodes kunnen bedrijven hun bedrijfsbeleid bijsturen. Door meetbare doelstellingen te formuleren kunnen externe controles middels een accountantsbureau mogelijk worden. Op dat moment ontstaat ook betekenisvol publiek materiaal voor aandeelhouders, consumenten, bestuurders en maatschappelijke organisaties, die daarop hun (re)acties kunnen afstemmen.

Goedwillende bedrijven, die nu al werk maken van verantwoord ondernemen, hebben bij een dergelijke informatieplicht veel te winnen. De zogenaamde Free-riders, bedrijven die nu geen voordeel (willen) zien in verantwoord ondernemen, worden door de informatieplicht aangespoord hun gedrag te verbeteren. Het verplicht opnemen van meetbare doelstellingen en resultaten voorkomt dat bedrijven te makkelijk een uitvlucht zoeken in het argument dat zij uit concurrentie-overwegingen niet tot aanpassing van hun bedrijfsbeleid over kunnen gaan.
Gelukkig zijn er al bedrijven die beseffen dat zij door meer verantwoord te ondernemen ook hun rendement kunnen verbeteren. Goede voorbeelden worden helaas niet altijd vanzelf gevolgd. De overheid kan hier een stimulerende rol vervullen. Verantwoord ondernemen dient de trend te worden in de 21ste eeuw.

De liberale bewindslieden Jorritsma en Ybema dienen nu initiatieven te nemen. Doen ze dat niet, dan zal GroenLinks dat zelf doen.

Paul Rosenmöller

N.B. Rosenmöller lanceert dit voorstel in een politiek cafe op 18 februari 1999, in het Newscafé aan de Grote Markt te Groningen.

Deel: ' GroenLinks Verantwoord ondernemen moet trend worden '
Lees ook