GroenLinks


GroenLinks vraagt opheldering financiën Betuweroute

GroenLinks heeft opheldering gevraagd over de aangegane verplichtingen van het project Betuweroute. GroenLinks pleit voor een pas op de plaats van het project voor het tracé na Kijfhoek. Met name het tracé na de havenspoorlijn tot aan Kijfhoek lijkt nog nauwelijks aanbesteed te zijn. Na het wegvallen van het milieuargument, erkenning van de minister van tegenvallende vervoersprognoses en het besluit om een deel van het vervoer over de Hanzelijn te vervoeren ontbreken voor GroenLinks de argumenten om door te gaan om miljarden uit te geven aan dit project.

Hugo van der Steenhoven stelde daarom de volgende schriftelijke vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat


1. Hoe verklaart de minister de enorme verschillen tussen Begroting
1999, Voorjaarsnota en Voortgangsrapportage 6 in aangegane verplichtingen voor de Betuweroute voor het jaar 1999?


2. Wat is het werkelijk bedrag aan aangegane verplichtingen voor dit jaar?


3. Hoeveel van de verplichtingen aangegaan voor de periode 2000 en verder zijn nog om te zetten in andersoortige contracten of af te zeggen al dan niet tegen kosten en hoeveel is echt verloren geld, voor het gedeelte vanaf Kijfhoek - Oostwaards?


4. Hoeveel is tot nu toe respectievelijk uitgeven, aangegaan aan verplichtingen en nog uit te geven voor het tracégedeelte tot aan Kijkhoek?


5.Hoe ziet de tabel uit de voortgangsrapportage met betrekking tot verplichtingen er uit voor het gedeelte Kijfhoek- Oostwaards?


6.Hoeveel van de uitgaven en van de verplichtingen voor het tracégedeelte Kijfhoek- Oostwaards tot nu toe, zijn gedaan in grondaankopen of andere zaken die nog te gelde te maken zijn?


7.Kunt u ervoor zorgen dat deze vragen voor, of uiterlijk tijdens het Algemeen Overleg van volgende week beantwoord worden?

Deel: ' GroenLinks vraagt opheldering financiën Betuweroute '
Lees ook