GroenLinks


GroenLinks wil wettelijke regeling voor klokkenluiders

Het GroenLinks-kamerlid Femke Halsema wil dat er haast wordt gemaakt met een wettelijke regeling voor zogenaamde klokkenluiders: ambtenaren die misstanden in de eigen organisatie -zoals corruptie, fraude, nalatigheid e.d.-publiekelijk aan de orde stellen. Zij hebben recht op bescherming tegen bijvoorbeeld ontslag.

Femke Halsema zal minister Peper hiertoe oproepen in een debat op 9 juni over integriteitsbeleid. Halsema vindt de toezegging in antwoord op haar schriftelijke vragen, dat hij in september zal bezien of maatregelen nodig zijn, onvoldoende. Zo nodig komt GroenLinks dit najaar met een eigen initiatiefwetsvoorstel.

Het belang van klokkenluiden is juist de laatste maanden onmiskenbaar geworden, n.a.v. de Europese klokkenluider Paul van Buitenen. Het bestuurlijk falen van de Europese Commissie bleef lange tijd voortduren, ondanks Van Buitenens pogingen om intern aandacht voor de door hem geconstateerde misstanden te krijgen. Veranderingen werden pas mogelijk nadat Van Buitenen uiteindelijk het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer informeerde.

Het voorbeeld van de Europese Commissie staat niet op zichzelf. In iedere (overheids)organisatie kan worden geprobeerd om fouten en nalatigheden binnenskamers te houden. Juist waar het gaat om overheidsinstanties en de publieke middelen die daarmee gemoeid zijn, is dit onaanvaardbaar. In verschillende landen – waaronder Nederland – worden dan ook pogingen ondernomen om een adequaat integriteitsbeleid te gaan voeren. In ons land heeft de klokkenluider daarbij echter ten onrechte geen plaats verworven.

Volgens Femke Halsema mag het belang van klokkenluiden voor een transparante bestuurscultuur niet worden onderschat. Vanzelfsprekend mag het niet zo zijn, dat ambtenaren misstanden alleen extern aan de orde stellen. Het gaat om ambtenaren die te goeder trouw handelen, en die voor misstanden met een duidelijk publiek belang via interne kanalen geen gehoor hebben kunnen vinden. Zij moeten aanspraak kunnen maken op een wettelijke bescherming tegen ontslag en andere disciplinaire maatregelen. Een overheidsorganisatie die goed functioneert, heeft van klokkenluiders niets te duchten; een organisatie die slecht functioneert kan er alleen maar beter van worden.

In Engeland is recent wel een wettelijke regeling aangenomen, die criteria geeft waaraan klokkenluiders getoetst worden voordat ze bescherming verdienen (zoals het belang dat met het klokkenluiden gemoeid is, en de interne kanalen die zijn bewandeld). Onder Nederlandse ambtenaren bestaat eveneens behoefte aan een wettelijke bescherming van klokkenluiders, zo meldt ambtenarenbond AbvaKabo. GroenLinks vindt dan ook dat Nederland zo snel mogelijk een voorbeeld moet nemen aan de Engelse regeling. De betrouwbaarheid van de overheid wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Een duidelijk signaal is nu op zijn plaats.


8 juni 1999

Deel: ' GroenLinks wil wettelijke regeling voor 'klokkenluiders' '
Lees ook