Gemeente Amstelveen

Nieuws

Groenrenovatie Waardhuizen noordoost

Op dit moment vinden er een aantal ingrijpende snoei-, kap- en rooiwerkzaamheden plaats in de wijk Waardhuizen, door sommigen verwoord als "kaalslag". Ondanks de uitgebreide participatie- en informatievoorziening die heeft plaatsgevonden, leek het ons nuttig hierover extra, aanvullende informatie te verstrekken.

Eind oktober 1999 werd in deze krant uitgebreid melding gemaakt van de naderende groenrenovatie in Waardhuizen noordoost. Naast informatie, de achtergronden en het doel van de renovatie werden de bewoners uitgenodigd voor de hoorzitting van 10 november. Tijdens deze hoorzitting, waarvoor alle bewoners van Waardhuizen noordoost middels een huis-aan-huis brief waren uitgenodigd, heeft de gemeente de plannen en de aanpak toegelicht. Door de ruim honderd aanwezigen werden vele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die ter plekke of kort daarna zijn beantwoord.
Sinds de hoorzitting is er veel gebeurd. Zo zijn enkele verzoeken van bewoners verwerkt binnen de plannen. Tevens zijn de plannen verder uitgewerkt ten behoeve van de uitvoering en is enkele weken geleden gestart met de werkzaamheden.

De renovatie van de wijk was hard nodig omdat de beplanting door het rijke sortiment en de relatief vaak kleine plantvakken letterlijk uit z´n voegen barstte. Hierdoor ontstond bij veel bewoners gevoel van sociale onveiligheid, verkeersonveiligheid en ontving de gemeente al jaren een klachtenstroom van schaduwoverlast door grote bomen en struiken. De basis voor de plannen zijn het Groenstructuurplan van de gemeente en een rapportage van een groep studenten van Hogeschool Delft. Bij de planvorming zijn het Wijkplatform, de buurtconcierge en het Opbouwwerk Amstelveen nauw betrokken. Daarnaast heeft de afdeling Plantsoenen zich laten adviseren door de afdeling Verkeer en de Politie.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang: er is in december gestart met een drastische snoeibeurt van het (bos)plantsoen. Deze snoeibeurt is niet beperkt gebleven tot het noordoostelijke deel, maar is door de gehele wijk Waardhuizen en met name langs de doorgaande voet- en fietsroutes in de wijk doorgevoerd.

Tevens is er twee weken geleden gestart met de
renovatie-werkzaamheden, waarbij de oude beplanting wordt vervangen en/of aangevuld door nieuwe beplanting of gazon. Deze maatregel is het meest ingrijpend. Omdat de betreffende plantvakken moeten worden vernieuwd is het eerst nodig dat de oude beplanting wordt verwijderd. Met klepelmaaiers en bosmaaiers gaan de stuiken in hoog tempo tegen de vlakte. Dit heeft als tijdelijk gevolg dat in één keer de achterzijde van de tuinen die grenzen aan de buurtwegen zichtbaar worden. Dit is beslist geen fraai gezicht. Dit bevestigt hoe belangrijk een goede, afschermende beplanting is. Het is echter een tijdelijk beeld: na het verwijderen van de stronken zal de grond worden aangevuld en gevlakt. Vervolgens wordt aan de tuinenzijde een dubbele rij nieuwe heesters geplant, die een losse haag van 1,5 a 2 meter hoog moet vormen. Er worden verschillende soorten, zowel wintergroen als bladverliezend, bloeiend en/of besdragend toegepast. Het overige gedeelte van de strook wordt gazon en op hele smalle gedeelten worden bodembedekkers toegepast. Langs de weg is geen ruimte voor een doorgaande nieuwe rij bomen, daarom bestaat de boombeplanting uit losse, bestaande groepen die tegenover de uitritten van de hofjes staan. Het ruimtelijk effect van de slingerende wegen met aansluitend groen wordt hierdoor sterk vergroot. De boomgroepen werken als coulissen en komen beter tot hun recht. De losse haag geeft de begrenzing aan en camoufleert grotendeels de diversiteit van de achtertuinen. De opgewerkte foto bij dit artikel geeft het toekomstbeeld weer.

Daarnaast worden ook een aantal plantvakken in de hofjes aangevuld of totaal vervangen door nieuwe, lagere heesterbeplanting. Ook hiervoor is het noodzakelijk dat eerst de beplanting in diverse vakken wordt verwijderd. Ook wordt het groen rond de speelplekken en aan de oostelijke rand van de wijk "opengemaakt", om zo meer overzicht, een ruimere beleving en veiligheid te creëren.

Op dit moment wordt in de hele gemeente en dus ook in Waardhuizen een aantal bomen gekapt in het kader van de jaarlijkse straatbomenrevisie/rooilijst. Deze bomen moeten weg vanwege dunning (omdat ze de overige begroeiing in haar ontwikkeling belemmert), overlast (schaduw, opdrukken verharding, uitgroeiende takken) of soms ziekte en/of slechte groei.

De hierboven genoemde maatregelen moeten dus een oplossing bieden voor de geschetste problematiek en moeten gezien worden als een investering van vernieuwde, kwalitatief goede groenvoorzieningen die weer enkele decennia meekunnen. De gehele operatie wordt betaald vanuit de begroting van Plantsoenen. Om dit te kunnen behappen zal de totale wijk gefaseerd over een aantal jaren worden aangepakt. De nieuwe beplanting zal niet goedkoper zijn in het onderhoud, hiervoor zijn door de opzet van de wijk, de plantvakken te versnipperd en kleinschalig. Daarnaast zijn uitgangspuntenan de renovatie een goed te beheren groenvoorziening,de verbetering van de sociale- en verkeersveiligheid en het terugbrengen van overlast voor bewoners geweest en niet een bezuiniging.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u inzake de groenrenovatie in Waardhuizen noordoost contact opnemen met mw. T. van Hove, van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon 5404742. Inzake de snoei-, kap- en onderhoudswerkzaamheden (in de gehele wijk) kunt u contact opnemen met dhr. L. Groot, telefoon 6433712.

Deel: ' Groenrenovatie Waardhuizen noordoost '
Lees ook