Gemeente Heumen

08/27/2001

De Verbinding, week 35

Welkom in de milieustraat

Op 1 september kunnen inwoners van de gemeente Heumen voor het eerst hun grof vuil wegbrengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10. Even voor 10 uur zal milieuwethouder Mieke de Graaff-Ter Horst het startsein geven. Daarna kunnen bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur terecht op het terrein.

Voor het storten van het grof vuil in de milieustraat moet worden betaald. De tarieven staan op de folder die vorige week per post is thuisbezorgd. Het bedrag moet contant worden voldaan bij de afgifte van de spullen.
Bovendien mogen alleen inwoners van de gemeente van de dienst gebruik maken. Wie wat brengt zal dan ook worden gevraagd naar een geldig identiteitsbewijs.

De start van de milieustraat gaat vergezeld van een paar acties. Naast de officiële opening door de wethouder is dat de verstrekking van een reactiekaartje. Bezoekers kunnen daar hun ervaringen en meningen - positief of negatief - op kwijt. Het kaartje kan later naar het gemeentehuis worden gestuurd of daar in de bus worden gedaan. Er is een prijs voor de meest bruikbare of meest originele reactie. Bovendien lopen bezoekers de kans te worden gefotografeerd. Een aantal foto's zal vanaf maandag 3 september op de gemeentelijke Website te zien zijn. De betrokkenen zal overigens eerst gevraagd worden of ze daarmee instemmen.

Voor mille minder zelfde comfort

De leden van het ecoteam zijn het er roerend over eens: ze hebben een leuk jaar gehad, veel gelachen en veel ontdekt over hun eigen automatismen in dagelijks gedrag. In de zwoele avond evalueert de groep in de tuin van de teamleden Pieter en Annelies haar werk. En de conclusies zijn leerzaam.

Alle leden zijn het erover eens dat het eigenlijk nauwelijks veel inspanning kost om te besparen op energie en bewuster met het milieu om te gaan. Daar staat veel tegenover. De zeven leden van de groep bespaarden in een jaar tijd gezamenlijk ruim 8 mille aan kosten. Per gezin toch lekker ruim f 1.000,--.
De leden van het eco-team dat nu op het afgelopen jaar terugkijkt komen min of meer toevallig allemaal uit dezelfde wijk van Malden. Ze treffen elkaar daardoor ook wel eens buiten hun teamvergaderingen om op school en in de winkel. Ook dat heeft stimulerend gewerkt. Soms is het lastig om de rest van het gezin mee te krijgen: kinderen bleven water verspillen en een sceptische man gaf zich pas gewonnen toen hij zag dat de energierekening inderdaad lager werd. Maar soms leidt dat juist weer tot ludieke competities in het gezin in de trant van: wie houdt de autokosten het laagst.

fietskar
Bewust bezig zijn met energie en consumptie in een eco-team betekent ook gewoontes loslaten. Tessy was maar wat trots op haar oude koelkast die het nog zo goed deed, tot haar in de groep duidelijk werd hoeveel stroom hij vrat. Ze heeft intussen een nieuwe die zich snel terugverdient in energiezuinigheid. En Saskia dacht altijd dat ze wel boodschappen met de auto móést doen, gezien de hoeveelheden die ze nodig had. Ze doet het echter sinds een tijdje met een fietskar. "Weet je dat daar wel 50 kilo in kan?", zegt ze. Ze bespaart nu op autokosten, heeft geen parkeerproblemen meer, trapt zich gezond en het is nog leuk ook.

Dit najaar start een nieuw ecoteam. Wie zin heeft om ook eens mee te doen, kan zich liefst voor 15 september melden bij Jack Jeurissen van de Afdeling Milieu in het gemeentehuis. Hij is telefonisch bereikbaar op 358 83 63 en per mail via jjeurissen@heumen.nl . Er komen op 24 en 26 september ook nog twee informatie-avonden voor geïnteresseerden.

Foto: Saskia met enkele andere eco-teamleden met haar fietskar: "Er kan wel 50 kilo in." (Foto: Bart Nijs).

Interim-commandant voor Brandweer

De Vrijwillige Brandweer Overasselt heeft per 1 september een interim-commandant. Het is Sjaak Anema. Hij zal het Overasseltse korps leiden tot 1 januari 2003. Zijn aandacht zal vooral uitgaan naar de versterking van het korps door het aantrekken van personeel en de zorg voor opleidingen en oefeningen, de (voorbereiding van) de bouw van een nieuwe kazerne en de ontwikkeling van brand- en rampenpreventie. Anema was eerder brandweercommandant in Culemborg en Barneveld.

Intussen is er een ontwikkeling die het wellicht mogelijk maakt in het centrum van Overasselt een nieuwe kazerne te realiseren. De ruimtenood van de Brandweer is groot en in juni van dit jaar koos de raad voor nieuwbouw ten oosten van het dorp. Die keuze was gebaseerd op een extern advies waarin er nog van uit werd gegaan dat een terrein pal naast de huidige kazerne aan de Kasteelsestraat niet beschikbaar zou komen. Dat terrein had de voorkeur van B&W en de brandweer zelf, die liever in het centrum van het dorp gestationeerd wil zijn. Aankoop van het perceel voor een brandweerkazerne blijkt inmiddels voor de projectontwikkelaar toch bespreekbaar. Dat is voor B&W aanleiding nu alsnog de geschiktheid ervan goed te onderzoeken.

Foto: Sjaak Anema, hier nog in burger, temidden van zijn korps (Foto: Bart Nijs)

Primeur voor Commissie Welzijn en Educatie

De commissie Welzijn en Educatie gaat als eerste vergaderen met een zogeheten technisch voorzitter. Zo'n voorzitter kan beter de vergaderorde in de gaten houden dan iemand die naast het leiden van de vergadering ook nog eens zijn eigen standpunt zo goed mogelijk uit de verf wil laten komen.
In Heumen werd het voorzitterschap van een commissie steevast bekleed door het collegelid dat de onderwerpen van de commissie in zijn of haar portefeuille had. Dat ging wel eens ten koste van goed overleg als de commissie kritiek had op het beleid van het college. Om die reden werd al langer gepleit voor een voorzitter die zich uitsluitend met het leiden van de vergadering bezighoudt. De portefeuillehouder kan dan de volle aandacht geven aan het verdedigen van de eigen visie. Het idee past ook in de landelijke voorstellen tot wijziging van de gemeentewet.

onderwijs
Sinds de komst van de nieuwe wethouder Ingrid Bruaset is er bovendien een kleine herverdeling van de portefeuilles gekomen. Bruaset heeft de taken van haar voorganger John Arts overgenomen met uitzondering van het onderdeel onderwijs. Dat is naar burgemeester Grienberger gegaan. Dat betekent dat beide collegeleden, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, aan de beraadslagingen van de commissie zullen deelnemen. De voorzitter van de commissie wordt Ferdinand van Wijk.

Van Heumen tot Horssen één groen lint

Als het aan B&W ligt gaat de gemeente Heumen meedoen aan de realisering van één lange ecologische verbindingszone van Heumen tot Horssen. De gemeente stapt daarmee in een project van de provincie die een verbinding tot stand wil brengen tussen het vennengebied van Overasselt en de rivierduinen ten westen van Wijchen. Daar zijn drie gemeentes bij betrokken: Druten, Heumen en Wijchen. Het idee van de provincie sluit op zijn beurt weer aan bij het Structuurschema "Groene Ruimte" van het Rijk dat versnippering van gebieden met verschillende soorten dieren en planten wil tegengaan.

De aanwijzing door de provincie van het gebied betekent voor de betrokken gemeenten dat op raad en daad (financieel en qua personeel) van de provinciale overheid kan worden gerekend. Doel is om in de verbindingszone in 12 tot 16 jaar een gezond en levensvatbaar klimaat te scheppen voor met name bedreigde diersoorten. Rond de vennen en in de rivierduinen komen verschillende soorten amfibieën voor en bovendien zijn beide een leefgebied van de das. Om die reden wordt de verbindingszone ingericht volgens de modellen 'das' en 'kamsalamander'.

De provincie heeft de kosten van het hele project wel becijferd, maar de verdeling ervan is nog niet duidelijk. B&W verwachten dat die kosten voor Heumen tussen f15.000,-- en f25.000,-- zullen liggen. De raad zal medewerking worden gevraagd in het kader van de evaluatie van het landschapsbeleidsplan.
Het plan komt op 4 september aan de orde in de vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Ideeën voor plantsoen Grote Loef

Hoe moet het plantsoen aan de Grote Loef er straks uit gaan zien? Een paar omwonenden besloten naar de gemeente te stappen met de vraag of ze eens een voorstel mochten doen. De gemeente liet op haar beurt weten daar erg voor in te zijn. Ideeën van bewoners zelf zijn welkom. Intussen zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met mogelijke ideeën.
Ze willen graag weten hoe andere omwonenden graag zien dat het plantsoen er uit gaat zien. Reacties en suggesties kunnen tot 1 september naar Wim van Sonsbeek, De Hoef 46 (tel. 358 20 51), Stéphane Barrère, De Toom 6 (tel. 358 61 30) of naar Frans Huits, Grote Loef 69.
De drie nemen aan de hand van de reacties weer contact met de gemeente op.

Afval

Op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus worden de huisvuilzakken opgehaald en wordt de groene container geleegd. Vanaf 1 september wordt de groene container weer gewoon eenmaal in de twee weken geleegd.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 31 augustus staat van 10.00 uur tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat. Op woensdag 29 augustus haalt fanfare Wilhelmina het oud papier in Nederasselt op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED, dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente huisraad in dat nog goed bruikbaar is, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle nog functionerende apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). De goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. Ze moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.
Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04. U kunt de spullen ook zelf naar de kringloopwinkel brengen.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

hulpsecretarie dicht

Vanwege de zomervakanties is de hulpsecretarie in Overasselt nog tot 1 september gesloten.

Commissies

OWV
De vergadering van commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid (OWV) op 3 september gaat niet door. De volgende commissievergadering vindt plaats op 1 oktober.

ROV
De commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ROV) vergadert op 4 september om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende voorstellen:

- planschadeverzoeken van twee inwoners van Overasselt
- verlenen van vrijstelling voor de vestiging van een kinderdagverblijf aan Worsumseweg 1

- vaststelling van een bestemmingsplan voor een paardenhouderij aan de Vosseneindseweg

- beschikbaarstelling krediet voor Definitief Archeologisch Onderzoek
- opdrachtverlening voor het opstellen van een integrale woonvisie en het beschikbaarstellen van een krediet daarvoor
- gemeentelijk antennebeleid

- conceptvisie voor de invulling en realisering van een Ecologische Verbindingszone Heumen-Horssen (zie ook het afzonderlijke artikel op deze pagina).

W&E
De commissie Welzijn en Educatie (W&E) vergadert op 5 september om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
- verzoek van de Heumense Tennis Club om investeringssubsidie
- garantie geldlening voor de financiering van tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van zorgcentrum Malderburch

- notitie "Ouderen aan zet in de gemeente Heumen"
- vervoerpas voor gebruikers van dagverzorging
- activiteiten in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger

Collectes

In september worden de volgende geldinzamelingen gehouden met vergunning van B&W:
Week van 2 september: Ned. Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds Week van 9 september: Prinses Beatrix Fonds
Week van 16 september: Nier Stichting Nederland Week van 23 september: Nat. Kollekte Verstandelijk Gehandicapten Week van 30 september: Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
-bouw garage, Kasteelsestraat 9

-bouw woning met praktijkruimte, de Hoef 54
-plaatsen tuinhuisje, Bongerd 68

-plaatsen dakkapel in achterdakvlak, De Vang 8 De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor: 3 sparren en 2 coniferen, Berkenlaan 26

1 den, Oude Boterdijk 20

1 berk en 1 den, De Enk 15

1 berk en 2 coniferen, De Kruiskamp 47

1 valse Christusdoorn, Zwenkgras 30
Wie het niet met een eventuele verlening van de vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 11 september.

C. Meldingen
Op 16 augustus hebben B&W naar aanleiding van een melding bericht verstuurd dat de bouw kan plaatsvinden:
M2001-0035: tuinhuisje, De Kruigang 13
Verzonden op 17 augustus:
M2001-0290: tuinhuisje, de Hoef 48
Verzonden op 20 augustus:
M2001-0311: tuinhuisje, Hollestraat 34
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 21 augustus:
098/2001: uitbreiden berging, Gildeplein 15
097/2001: uitbreiden berging, Gildeplein 13
rectificatie bouwvergunning 161/2001:
bouw terreinafscheidingsmuur, Hoogstraat 3
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Gebruik kassen als stallingruimte

Jufferstraat 8a
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ontvangen om op het perceel Jufferstraat 8a te Malden staande kassen te mogen gebruiken als stallingruimte voor caravans.
Dit gebruik is in strijd met het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders willen het niettemin voor maximaal vijf jaar toestaan en daarvoor met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan.

zienswijzen
De vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken. Dat kan schriftelijk bij Burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ te Malden van donderdag 30 augustus tot 12 september 2001. Gedurende die periode ligt het verzoek dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 28 augustus 2001

Vrijstellingen plaatsen tuinhuisje

Bongerd 68
Burgemeester en wethouders ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 1157, plaatselijk bekend Bongerd 68 Malden. Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Maldensveld 1e fase, segment 3.

Broekkant 32
Burgemeester en wethouders ontvingen een melding van een plan voor de bouw van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 2742, plaatselijk bekend Broekkant 32 Malden. Het plan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Groot Jachthuis.

Randwijksingel 44
Burgemeester en wethouders kregen nog een melding van een plan voor de bouw van een tuinhuisje, en wel op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 2954, plaatselijk bekend Randwijksingel 44 Malden. Dit bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Randwijk.

Randwijksingel 32
Tenslotte werd bij Burgemeester en wethouders een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 3156, plaatselijk bekend Randwijksingel 32 Malden.
Ook dit plan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Randwijk.

B&W willen aan bovengenoemde vier plannen medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat iedereen in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen daartoe. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 30 augustus 2001 tot en met woensdag 26 september 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 28 augustus 2001

Deel: ' Grof vuil naar milieustraat gemeente Heumen '
Lees ook