Provincie Groningen

Groningen, 2 juli 2002 Besluitenlijst nr. 24

1. GS hebben de Beleidsnotitie Landbouw vastgesteld. In deze beleidsnotitie wordt de inzet van de provincie voor de landbouw geschetst, zonder dat daarmee een nieuwe landbouwnota wordt opgesteld. De notitie is met name geschreven vanuit een economische invalshoek. Provinciale Staten van Groningen behandelen de notitie op 18 september 2002. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 123, d.d. 02-07-02.

2. Het college van GS stemt in met de uitvoering van het project Juridische Controlling. Het project moet ervoor zorgen dat de juridische functie binnen alle (nieuwe) afdelingen van de provinciale organisatie geoptimaliseerd wordt. Het college heeft eveneens haar goedkeuring gegeven aan de uitvoering van Acties naar aanleiding van aanbevelingen die gedaan zijn ten aanzien van het evenementenbeleid bij de provincie Gelderland.
3. GS hebben besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar de aanleg van een breedband (glasvezel) infrastructuur voor Groningen. De kosten hiervan bedragen 51.750,-. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 124, d.d. 02-07-02.
4. GS hebben het gebiedsplan en het programma 2002-2005 Wierden vastgesteld. In het gebiedsplan wierden is vastgelegd wat de provincie en betrokkenen uit het gebied de komende jaren willen realiseren in het wierdengebied. Uitgangspunt zijn de doelstellingen uit het Provinciaal Omgevingsplan en de gebiedsuitwerking Noord. Er is ook rekening gehouden met de LEADER actieplannen voor Lauwersland en het Hogeland. Het plan komt in aanmerking voor een bijdrage uit de Stimuleringregeling Gebiedsgericht Beleid van het rijk. In het jaarprogramma 2002-2005 wordt de provinciale co-financiering geprogrammeerd.
5. GS hebben vandaag besloten een bedrag van 225.000,- bij te dragen aan een expertteam ondersteuning huisartsenzorg. Het expertteam is een initiatief van de Districts Huisartsenvereniging Groningen, zorgverzekeraar Geove RZG en de Provincie Groningen. Die drie partijen nodigen u uit aanwezig te zijn bij een persconferentie over dit onderwerp op donderdag 4 juli aanstaande. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 125, d.d. 02-07-02.
6. GS stemmen in met het Jaarverslag 2001 Jeugdhulpverlening van Jeugdzorg Groningen.

7. GS hebben besloten het project Duurzame Ontwikkeling uit te voeren. Met het project beoogt het college het werken vanuit een duurzame ontwikkeling binnen de provinciale organisatie een nieuwe impuls te geven en deze als werkwijze in de organisatie te verankeren.

8. GS stellen een subsidie beschikbaar van 12.000,- aan de Regionale Ambulance Voorziening Groningen voor het uitbrengen van een huis-aan-huiskrant (oplage 60.000) over spoedeisende medische zorg door ambulancediensten en huisartsen.

9. Het college van GS heeft de Jaarrekening 2001 van de Stichting Personeelsfonds goedgekeurd.

10. Het college van GS heeft het Provinciaal Restauratie Plan vastgesteld. De provincie heeft 1,6 miljoen budget beschikbaar gesteld voor restauraties. Gemeenten, met uitzondering van Groningen en Winsum, konden hiertoe prioriteiten indienen. Hoewel de aanvragen het budget ver overschreden, konden vele woonhuizen en boerderijen een deel van het budget toegewezen krijgen. Zo zal Veldkamps Meuln in Bellingwolde een sprinklerinstallatie kunnen krijgen en kan gestart worden met de restauratie van Noordermolen in Noordbroekster Hamrik. Bijzonder is dat diverse gemeenten orgels hoog op de prioriteitenlijst hebben gezet. Orgels van kerken in Noordwolde, Huizinge, Haren en Bedum kunnen na restauratie weer bespeeld worden.

11. GS hebben besloten het subsidieverzoek voor het symposium Boddaert-100 jaar af te wijzen.

12. GS hebben besloten het subsidieverzoek van de heer M. Schuppers voor een monografie van zijn werk af te wijzen.

Deel: ' Groningen, 11 juni 2002 Besluitenlijst nr.21 '
Lees ook