Provincie Groningen


Groningen, 6 mei 1999 Persbericht nr. 103

GS nemen beslissing over bestemmingsplan gemeente Eemsmond

Het college van GS heeft vandaag een beslissing genomen omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Eemsmond. De belangrijkste beslispunten hebben betrekking op de vestiging van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, intensieve veehouderij, de plaatsing van solitaire windmolens en gaswinning.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

In het bestemmingsplan is, ruim 500 meter ten zuidwesten van de kern Doodstil, de bestemming "Rioolwaterzuiveringsinstallatie" (rwzi) toegekend. In het streekplan heeft dit gebied de bestemming "landbouw richtinggevend". Volgens de systematiek van het streekplan is de rwzi alleen in overeenstemming met het streekplan indien er, binnen het in aanmerking komende zoekgebied, geen locaties zijn die wel aan het streekplan voldoen. De locatie nabij Doodstil is in dit geval de enige locatie die geschikt is voor de vestiging van een rwzi. Daarom hebben GS vandaag besloten dat de rwzi niet in strijd is met het streekplan. Een beperkte goedkeuring wordt onthouden ten behoeve van de landschappelijke inpasbaarheid.

Intensieve veehouderij

In december 1998 is door Provinciale Staten een partiële herziening van het streekplan intensieve veehouderij vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het tegengaan van nieuwvestigingen en uitbreidingsmogelijkheden.
Voor een neventak intensieve veehouderij is in de streekplanherziening als maat 2000 m2 gekozen, omdat deze oppervlakte in algemene zin voldoende ruimte biedt voor het opzetten van een reële intensieve neventak voor zowel varkens als pluimvee. Aangezien deze oppervlakte bij het houden van varkens ruimte biedt voor het opzetten van een (meer dan) volwaardig bedrijf, wordt van gemeentebesturen verwacht dat zij deze oppervlaktenorm in het bestemmingsplan nuanceren. Een dergelijke nuancering ontbreekt in de bestemmingsplanvoorschriften en daarom wordt aan dit deel van de voorschriften goedkeuring onthouden.

Solitaire windmolens

In het streekplan 1994 is beleid geformuleerd voor de plaatsing van windmolens. Volgens dit beleid mag grootschalige opwekking van windenergie (meer dan 1MW) alleen plaatsvinden in de gebieden rond de beide Eemsmondhavens en kunnen solitaire windmolens alleen worden opgericht bij boerderijen, gemalen en rwzi's. Voor al deze windmolens geldt een maximale ashoogte van 40 meter. In het bestemmingsplan heeft de gemeente ervoor gekozen geen solitaire windmolens in het plangebied toe te staan, omdat nog nader onderzoek nodig wordt geacht naar de plaatsingsmogelijkheden. Het volledig uitsluiten van de plaatsing van solitaire windmolens is echter in strijd met het streekplan. Daarom hebben GS besloten goedkeuring te onthouden aan deze planvoorschriften.

Gaswinning

In het bestemmingsplan is zowel in de voorschriften als op de plankaart de plicht tot het uitvoeren van een milieu-effect rapportage (mer) voor proefboringen/gaswinning opgenomen. Drie locaties (Valom, Noordpolderzijl en Emmapolder) zijn echter gesitueerd buiten gevoelig gebied, als bedoeld in het Besluit MER 1994. Deze locaties zijn echter niet mer-plichtig. GS hebben daarom besloten goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan voor zover de drie bovengenoemde locaties niet op de plankaart en in de voorschriften zijn opgenomen en alleen voor zover de gronden zijn bestemd voor de exploratie van aardgas.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Zoekwoorden:

Deel: ' Groningen beslist over bestemmingsplan gemeente Eemsmond '
Lees ook