Provincie Groningen


Groningen, 8 april 1999 Persbericht nr. 80

Provincies Groningen en Drenthe stellen Europees geld beschikbaar voor projecten

Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe hebben onlangs voor een groot aantal projecten in het Europese doelstellingengebied in de beide provincies subsidiegeld beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig uit het EFRO en het EOGFL.
De volgende projecten ontvangen een subsidie:

N391, Emmen-Ter Apel
(EFRO/doelstelling 2)

Tussen Emmen en Ter Apel wordt een nieuwe weg aangelegd; de N391. Deze verbinding vormt een belangrijke schakel in het hoofdwegennet tussen de regio's Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen. De aanleg van de N391 draagt bij aan een verdere sociaal-economische ontwikkeling van deze regio's, doordat het de ontsluiting van Zuidoost-Groningen via de rijkswegen N34 en N37 met de rest van Nederland en Duitsland verbetert.

De totale kosten van het project bedragen f. 43.233.500,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een EFRO-bijdrage beschikbaar van maximaal f. 5.500.000,- in de subsidiabele kosten.

Revitalisering Leeuwerikenveld
(EFRO/doelstelling 2)

Om een nieuwe impuls te geven aan het bedrijventerrein Leeuwerikenveld te Coevorden is een verbeterplan gemaakt. Dit plan bestaat onder meer uit het opnieuw inrichten van het straatprofiel. Tevens worden er snelheidsremmende maatregelen getroffen, de bewegwijzering en verlichting worden verbeterd en de bedrijfsterreinen en parkeer-voorzieningen worden aangepast. Het project wordt uitgevoerd in samenhang met een scholingsproject voor langdurig werklozen.

Het project kost in totaal f. 1.429.150,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten hebben besloten maximaal f. 534.874,- uit Europese middelen te bekostigen.

Transformatie Noordmee
(EFRO/doelstelling 2)

Het project voorziet in de omvorming van een bestaand informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Sellingen in een multifunctioneel ontmoetingscentrum, waarbij natuureducatie en
-informatie en toeristische informatievoorziening centraal staan.

Het doel is hiermee de toeristische promotie van dagattracties en bezienswaardigheden in de regio te verbeteren.

De totale kosten van het project zijn f. 527.230,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van max. f. 140.615,-.

Rosarium
(EFRO/doelstelling 2)

Het project Rosarium is gericht op het uitbreiden, verbeteren en aanpassen van het Rosarium te Winschoten. Verschillende maatregelen, waaronder een bezoekerscentrum met theeschenkerij, moeten ertoe leiden dat een aanzienlijk groter aantal toeristen (30% meer) het Rosarium zullen bezoeken.

De totale kosten van het project bedragen f. 3.728.540,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een EFRO-bijdrage beschikbaar van maximaal f. 1.118.562,- in de subsidiabele kosten.

Uitvoering inrichtingsplan Middag-Humsterland
(EFRO en EOGFL/doelstelling 5b)

Het inrichtingsplan is erop gericht het unieke cultuurlandschap van het gebied Middag-Humsterland ook voor de toekomst levend te houden, met een economisch gezonde en duurzame landbouw en ruimte voor natuur, cultuurhistorie en recreatief gebruik. Ter versterking van de toeristische infrastructuur worden ontbrekende schakels in fiets-, wandel- en kanoroutes aangelegd. Maatregelen die de landschappelijke en de agrarische structuur moeten versterken zijn het hergraven en verbreden van sloten, het in stand houden van gave landschapselementen en het realiseren van een beperkte functieverandering van landbouwgrond naar recreatie of natuur/landschap. Een uitvoeringscoördinator moet ervoor zorgen dat de doelen van het project op basis van vrijwilligheid worden bereikt.

De totale kosten van het project bedragen f. 8.542.000,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten een bijdrage van maximaal f. 2.189.590,- beschikbaar te stellen uit Europese middelen.

IPR-Hoogeveen
(EFRO/doelstelling 2)

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten het EFRO-budget voor de IPR-Hoogeveen, een Investerings Premie Regeling voor individuele bedrijven, te verhogen tot maximaal f. 5.000.000,- (was f. 2 miljoen). De totale omvang van de subsidieregeling voor Hoogeveen is f. 10.000.000,-

T x U, fase 3
(EFRO/doelstellingen 2 en 5b)

Het project richt zich op de bevordering van professionaliteit en kennis- en informatieuitwisseling bij bedrijven die opdrachten uitbesteden, toeleverende bedrijven, en kennisinstellingen. Doel van het project is om bestaande grote (uitbestedende) en kleine (toeleverende) bedrijven met elkaar in contact te brengen en concreet te maken wat er moet gebeuren om het regionale bedrijfsleven beter te laten functioneren als toeleverancier. Dit moet er toe leiden dat regionale bedrijven beter in staat zijn internationaal te concurreren, waardoor een versterking van de economische structuur van de regio ontstaat.

Het project kost in totaal f. 2.072.000,- (incl. btw). De provincie Groningen stelt een bijdrage uit het EFRO-fonds beschikbaar van maximaal f. 410.000,-.

Plattelandstoerisme in één vat gegoten
(EOGFL/doelstelling 5b)

Om het plattelandstoerisme in de regio Drenthe te ontwikkelen en te stimuleren wordt een pakket van maatregelen uitgevoerd. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van een concept voor logeren bij de boer, een keurmerk/logo en een promotiecampagne. Een uitvoeringsorganisatie binnen de Provinciale VVV draagt zorg voor de uitwerking van het project.De totale kosten bedragen f. 5.380.500,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van max. f.1.162.750,-.

Grondverwerving Reestdal
(EOGFL/doelstelling 5b)

Voor de verdere realisering van de ecologische hoofdstructuur in Zuidwest-Drenthe zal ca. 30 ha. landbouwgrond (incl. opstal) worden aangekocht. Doel van het project is door middel van de aankoop een positieve bijdrage te leveren aan de voor de regio belangrijke ontwikkeling van natuur, bos en landschap.

Het project kost in totaal f. 2.500.000,- (incl. btw). Gedeputeerde Staten uit Drenthe stellen een bijdrage uit Europese middelen beschikbaar van maximaal f 1.000.000,-.

Realisatie bedrijfshuisvesting (door)startende ondernemers (EFRO/doelstelling 5b)

Uit het onderzoek naar de huisvesting van jonge ondernemingen in Groningen en Drenthe blijk dat de huidige capaciteit van bedrijfsverzamelgebouwen in het doelstelling 5b gebied van Groningen en Drenthe ontoereikend is. Daarom worden (door)startende ondernemers in dit gebied tijdelijk ondersteund door ze tijdens de opstartfase van het bedrijf goedkope(re) en risico-arme bedrijfsverzamelgebouwen en afzonderlijke bedrijfshuisvesting aan te bieden. Doel is daarmee de bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en te stimuleren.

De totale kosten van het project zijn f. 4.950.000,- (excl. btw). Gedeputeerde Staten van Groningen stellen een bijdrage uit het EFRO-fonds beschikbaar van max. f. 1.485.000,-.

Doelstelling 2 / EFRO

In het kader van het Enig Programmeringsdocument, doelstelling 2 regio Groningen-Drenthe verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe in samenwerking met het ministerie van EZ medewerking aan de realisering van de doelstellingen van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Commissie stelt de provincies Groningen en Drenthe in de gelegenheid de verplichtingen ten laste van dit fonds aan te gaan.

Doelstelling 5b / EFRO / EOGFL

In het kader van het Enig Programmeringsdocument, doelstelling 5b regio Groningen-Drenthe verlenen Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe in samenwerking met het ministeries van EZ en LNV medewerking aan de realisering van de doelstellingen van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). De Europese Commissie stelt de provincies Groningen en Drenthe in de gelegenheid de verplichtingen ten laste van deze fondsen aan te gaan.Voor meer informatie over Groningse projecten kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625.
Voor meer informatie over Drentse projecten kunt u contact opnemen met: Marleen Dohle, Stafgroep Communicatie, provincie Drenthe, tel: (0592) 365266

Deel: ' Groningen en Drenthe Europees geld voor projecten - 8765 '
Lees ook