Provincie Groningen

Groningen, 19 september 2001 Persbericht nr. 180

GS willen met nieuwe partners en methoden duurzaamheid een nieuwe impuls te geven

GS hebben besloten een bedrag van f 60.000,-- toe te kennen aan diverse projecten die in het teken staan van duurzaamheid op het gebied van natuur en milieu. Het gaat om het tweede programma "Leren voor duurzaamheid", dat vorig jaar is gestart. De totale kosten die met de uitvoering van de projecten gemoeid zijn bedragen f 612.268,--. Het resterende bedrag wordt opgebracht door het Rijk (ong. f 300,000,--) en andere instanties.

Het sleutelwoord bij het programma "Leren voor duurzaamheid" is samenwerking, zoals dat is vastgelegd in het Provinciale Ambitiestatemenet (PAS) NME21 (Natuur- en Milieueducatie). Het nieuwe aan het PAS is dat de natuur- en milieueducatiesector op zoek moet gaan naar nieuwe partners. Daarbij kan worden gedacht aan organisaties op het gebied van mondiale ontwikkeling, bedrijfsleven en organisaties op maatschappelijk gebied. In het PAS zijn de nabije leefomgeving en de doelgroep jongeren centraal gesteld.
De keuze voor de nabije leefomgeving is gemaakt omdat het een tastbaar en voor iedereen herkenbaar onderwerp is. Door jongeren bewust te maken van de invloed van hun gedrag op de directe leefomgeving en hen op een aantrekkelijke manier te laten zien hoe duurzaam gedrag een positief effect kan hebben wordt een groot effect verwacht. De projecten staan allen in het teken om duurzaamheid een stap verder te brengen, met nieuwe partners - zoals het bedrijfsleven - en op nieuwe manieren (bijvoorbeeld om kunstenaars erbij te betrekken).

Het gaat om 7 projecten, waarvan de eerste 4 al in 2000 zijn gestart; de 3 laatst genoemde zijn nieuwe projecten:

1. Project kennisnet: ontwikkelen van nieuw en uitgebreid netwerk NME. Het doel van dit project is om het huidige servicebureau Lokale Agenda 21 van het Consulentschap NME, Milieufederatie en COS te verbreden, waardoor de beschikbarheid van kennis en informatie over het leren voor duurzaamheid goed bereikbaar wordt.
2. Het project Mondiale speurtocht bedrijfsterreinen richt zich op jongeren van basisscholen en vanhet voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat het onderwijsveld en het bedrijfsleven samenwerken om het thema leren voor duurzaamheid op bedrijfsterreinenen in praktische zin te operationnaliseren.
3. Het project Mikkelhorst in de gemeente Haren behelst een boerderij met tuinderij en recreatie- en natuurweidegebied met een educatieve- en publieksfunctie die vooral door zorg- en maatschappelijke instellingen gerund wordt

4. Binnen het project scouting, ondernemen en bedrijvigheid in Groningen en Zuid Afrika, werken Scouting, COS en NME samen. Het centrale thema is werken. Voor veel jongeren in Nederland eheeft werken een andere betekenis (luxe n vermaak) dan in Zuid-Afrika (noodzaak en werkervaring).

5. Theater van de natuur: het waterschap Hunze en Aa's wil in samenwerking met Staatsbosbeheer en een beeldend kunstenaar een uitdagend jongerenproject voor leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs aan hun project theater van de natuur een structurele basis geven. De nadruk ligt met name op het samen met betrokken partners en het NME beeldend maken van duurzaamheid.
6. De Heemtuin, een samenwerkingsverband van 9 gemeenten in Oost- en Midden-Groningen op het gebied van NME, wil met het project Buitenlokaal inhoud geven aan een vraaggerichte benadering van haar activiteiten. Centraal daarbij staat de adoptie van natuurterreinen door basisscholen in hun nabije omgeving.
7. Het project Leren voor Duurzaamheid Voortgezet Onderwijs heeft de drie noordelijke provincies als werkgebied. De kern van het project is dat docenten voortgezet onderwijs van verschillende disciplines benaderd, geactiveerd en begeleid worden om duurzaamheidsonderwijs te ontwerpen en ook daadwerkelijk uit te voeren.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Groningen investeert 60.000 gulden in duurzaamheid '
Lees ook