Provincie Groningen

Groningen, 26 september 2001 Persbericht nr. 182

Provincie stopt f 313.506,-- in IT-investeringen ambulancezorg

Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten f313.506,- (e142.262,-) te investeren in een Geografisch Identificatie Systeem (GIS) gecombineerd met een Auto Voertuig Locatie Systeem (AVLS) voor de ambulancezorg van Groningen. Beide systemen dragen bij aan het sneller ter plaatse zijn van ambulances.

Snel ter plaatse

Met de combinatie van het GIS (Geografisch Identificatie Systeem) en het AVLS (Auto Voertuig Locatie Systeem) is op de Centrale Meldkamer direct zichtbaar welke ambulance zich het dichtst bij de plaats van een nieuwe melding bevindt, en dus het snelst aanwezig kan zijn bij bijvoorbeeld een ongeluk. Door de tijdswinst leveren het GIS en het AVLS een bijdrage aan het verminderen van het risico op overschrijding van de (wettelijk voorgeschreven) 15-minutengrens.

Voorwaarden

De Provincie Groningen wil de investeringskosten betalen op voorwaarde dat zorgverzekeraar Geové/RZG de jaarlijkse exploitatie van het systeem wil betalen. Deze kosten bedragen f142.000,- (bijna e65.000,-) op jaarbasis.
Daarnaast vindt de Provincie dat er afstemming plaats moet vinden met de andere hulpverleningsorganisaties in het kader van crisismanagement. Daarvoor is inmiddels volop aandacht: het GIS wordt ook ingezet voor de brandweer, omdat de meldkamers van ambulances en brandweer geïntegreerd zijn in Meldkamer Ambulance en Brandweer (MAB). Zo kan het GIS gekoppeld worden aan de risicokaart van de brandweer. Ook de politie heeft het GIS-systeem aangeschaft. Op termijn worden de systemen van de MAB en politie ook op elkaar aangesloten.

Het uitvoeringsconvenant

Het invoeren van het GIS- en AVLS-systeem is één van de afspraken tussen verschillende partijen* in het uitvoeringsconvenant ter verbetering van de ambulancezorg. Inmiddels is ook uitvoering gegeven aan de afspraak om een nieuwe standplaats in Vlagtwedde in te richten waar overdag een ambulance vanuit Winschoten wordt gestationeerd. De dagpost is dit voorjaar geopend. Een andere afspraak is het realiseren van een nieuwe standplaats (dagpost) in Winsum, waarvoor de voorbereidingen lopen. Daarnaast streeft men naar een betere samenwerking met de ambulancedienst van Fryslân waardoor het gebied ten Noordwesten van Zuidhorn beter zal worden bediend.

De financiering

De Provincie verleent de subsidie van f313.506,- (e142.262,-) uit het Stimuleringsfonds Zorg. Hiervan is 25% in de vorm van voorfinanciering. Op het moment dat er een CTG-beleidsregel komt, die co-financiering vanuit het Rijk mogelijk maakt, zal de Provincie de 25% terug krijgen van het CTG (CTG staat voor Centraal orgaan Tarieven Gezondheidszorg).


* De ambulancesector (RAV), zorgverzekeraars (Geové/RZG en Zorgverzekeraars Nederland/KPZ), hulpverlening en gezondheidsdiensten (H&OG) en de Provincie Groningen.

Deel: ' Groningen investeert in IT-investeringen ambulancezorg '
Lees ook