Provincie Groningen


Groningen, 27 april 1999 Persbericht nr. 96

Provincie Groningen zet concrete stappen op weg naar realisering buitendijkse werf

Provincie Groningen stelt f 3 mln beschikbaar aan Buitendijks Bedrijf B.V.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vandaag besloten een achtergestelde lening van f 3 mln. beschikbaar te stellen aan de "Buitendijks Bedrijf" B.V., mits de overige financiering rond is. GS willen het totale bedrag van f 31 mln. aan achtergestelde leningen van diverse overheidspartijen bundelen door een "Overheids" B.V. op te richten. De NOM moet hierover de directie gaan voeren. Het besluit van GS is voorgelegd aan de Provinciale Staten. In de vergadering van 30 juni 1999 nemen zij hierover een beslissing.

Het Buitendijks Bedrijf (BB) bestaat uit een gemeenschappelijke buitendijkse infrastructuurfaciliteit voor nieuwbouw en reparatie van schepen en de aan deze faciliteit gelegen individuele werflocaties. Om de gemeenschappelijke faciliteiten en individuele werflocaties aan te leggen zal een B.V. worden opgericht ("Buitendijks Bedrijf" B.V.). Hierin zullen zowel de investeringen in gemeenschappelijke faciliteiten (f 66 mln.) plaatsvinden als de werfgebonden investeringen (f. 23.6 mln.).
Van de f 89.6 mln. wordt f. 58.6 mln. door private partijen (Rabobank en werven) gefinancierd. De overige f 31 mln. zal door diverse overheidspartijen (NOM, provincie Groningen, Havenschap Delfzijl/Eemshaven en de gemeenten Groningen, Delfzijl, Eemsmond en Hoogezand) in de vorm van achtergestelde leningen worden opgebracht.

Binnen de scheepsbouw bestaat reeds decennia lang een vraag naar steeds grotere en bredere schepen. Verwacht wordt dat deze trend zich in de toekomst zal blijven voortzetten. Omdat het Winschoterdiep een breedtebeperking van 16 meter heeft, brengt dit op de lange termijn het voortbestaan van de Groninger werven aan dit kanaal in gevaar. Anticiperend op deze ontwikkelingen heeft een aantal Groninger scheepswerven het project "Buitendijks Bedrijf" (BB) ontwikkeld.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Groningen stelt 3 mln beschikbaar aan Buitendijks Bedrijf '
Lees ook