Provincie Groningen


Groningen, 23 februari 1999 Persbericht nr. 47

Groningen verruimt mogelijkheden voor natuurbraak

Gedeputeerde Staten hebben besloten f. 22.500 beschikbaar te stellen om de mogelijkheden voor natuurbraak in Groningen te vergroten. Daarmee geven GS uitwerking aan één van de actiepunten uit de notitie over het natuur- en landschapsbeleid buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

De subsidie is bedoeld om de bestaande basispakketten natuurbraak uit de Regeling Natuurbraak-subsidie van LNV uit te breiden met aanvullende pakketten, die beter zijn afgestemd op de Groninger situatie. Uit overleg met deskundigen blijkt dat uitbreiding van het basispakket ervoor zorgt dat meer vogels tot broeden komen en er meer voedsel voor de vogels is. Boeren kunnen gebruik maken van de volgende aanvullingen:

* verlenging tot 1-jarige natuurbraak (in plaats van maart tot november): de extra vergoeding hiervoor bedraagt f 100,-/ha (zand) of f 200,-/ha (klei);

* natuurbraak vanuit de stoppel (inzaaien vóór 15 september voor het braakjaar 2000), de extra vergoeding is f. 200.--/ha;
* bij meerjarige natuurbraak een extra maaibeurt in het najaar, de extra vergoeding hiervoor is f 208,--/ha.

De vergoedingen zijn gebaseerd op de door de boer te maken kosten en/of op het te verwachten productieverlies.

De verwachting is dat met deze uitbreiding deelname aan natuurbraak voor meer boeren aantrekkelijk wordt en dat er een aanzienlijke verhoging van de natuurwaarden in de Groninger akkerbouwgebieden wordt bereikt. In 1998 hebben 25 bedrijven van deze extra mogelijkheden van de provincie gebruik gemaakt.

Met ingang van 1998 bestaat voor akkerbouwers, die deelnemen aan de " Algemene Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen" de mogelijkheid mee te doen aan de Regeling Natuurbraak-subsidie van het ministerie van LNV. Op grond van deze Regeling Natuurbraak-subsidie kunnen akkerbouwers kiezen voor een aantal basispakketten natuurbraak. De akkerbouwers die hiervoor in aanmerking komen hebben van het ministerie van LNV een brochure toegezonden gekregen, waarin de verschillende mogelijkheden voor natuurbraak zijn aangegeven.

De uitvoering van de extra provinciale mogelijkheden voor natuurbraak vindt plaats door de Dienst Landelijk Gebied. Belangstellenden kunnen meer informatie over de extra mogelijkheden voor natuurbraak inwinnen bij dhr. R. Feijen of dhr. D. de Boer van de Dienst Landelijk Gebied, tel 050- 5207207.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Groningen verruimt mogelijkheden voor natuurbraak '
Lees ook