Provincie Groningen


Groningen, 2 december 1999 Persbericht nr. 253

Provincie wil knelpunten in kanovaarwater oplossen

De Provincie Groningen beschikt over schitterend kanovaarwater in een grote verscheidenheid. Vooral ten noorden van de lijn van Starkenborghkanaal-Eemskanaal is een goed netwerk aanwezig van campings gelegen aan kanovaarwater en verhuurpunten. Maar er valt ook nog veel te verbeteren.

Dit staat te lezen in het onderzoeksrapport naar de knelpunten in kanoroutes in de provincie Groningen, dat vandaag door gedeputeerde Mirjam de Meijer is gepresenteerd aan verschillende betrokkenen uit het toeristische veld.

Het rapport is uitgevoerd door het Buro voor Watersport-accommodaties en Waterbouw ing. H. Zeilstra te Groningen.

Het onderzoek is het afgelopen half jaar uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen. Hoofddoel van het onderzoek was het opstellen van een overzicht van bestaande knelpunten, ideeën en wensen ten aanzien van kanoroutes. De Provincie Groningen wil knelpunten met betrekking tot kanoroutes in de provincie zo veel mogelijk oplossen, zodat meer en betere routemogelijkheden ontstaan. De onderzoeksresultaten zullen de komende jaren de basis vormen voor projecten gericht op verbetering van de kano-infrastructuur en kanovoorzieningen in de provincie

Enkele conclusies

In totaal zijn er in de provincie Groningen 43 verhuurpunten van kano's verspreid over de gehele provincie. Het aantal campings gelegen aan kanovaarwater bedraagt circa 15.

Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment 52 knelpunten, suggesties en ideeën bestaan. Het gaat onder andere om knelpunten die liggen in de kanohoofdinfrastructuur (die de acht kanovaargebieden met elkaar verbind: Hunsingo, Fivelingo, Het Groene Hart van Groningen-Duurswold, Het Oldambt, Westerwolde, De Compagniën, Goorecht en Het Westerkwartier). Het wegnemen hiervan is vooral van belang voor kanokam-peerders en ervaren kanoërs, die grotere afstanden afleggen door de provincie. Maar er zijn ook knelpunten die - wanneer ze worden opgelost - een regionaal of locaal belang dienen.

In het onderzoeksrapport is ook onderscheid gemaakt naar soorten knelpunten. Er zijn knelpunten in de vorm van obstakels: dam, stuw of sluis en waar vervolgens onvoldoende in-, uitstap- en overdraagvoorzieningen zijn. Ook zijn er knelpunten door het ontbreken van korte (rondgaande) routes en door het ontbreken van rustpunten en toiletvoorzieningen.

De plaats van de knelpunten is getoetst aan de knelpunten en oplossingen in het rapport "KNSB Toerschaatsroutes Gewest Groningen". Klûnplaatsen in de Westerwoldetocht en de Noorder Rondritten blijken samen te vallen met overdraagplaatsen voor kano's.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de grotere ondernemers bereid zijn aan het oplossen van de knelpunten naar draagkracht bij te dragen. Ook zijn de meeste gemeenten in principe bereid financieel bij te dragen in het oplossen van de knelpunten.

Enkele aanbevelingen

Volgens het onderzoeksrapport moeten er meer rustpunten en sanitaire voorzieningen worden aangebracht op knooppunten van vaar-, wandel- en fietsroutes. Daarnaast zouden er meer voorzieningen moeten worden opgenomen voor gehandicapten in de routes.

Tevens wordt aanbevolen, om het beheer en onderhoud van de voorzieningen per vaargebied te regelen. Kanoverhuurders en kanobonden/-verenigingen moeten hierbij betrokken worden. Knelpunten dienen volgens het onderzoek structureel aangepakt te worden in overleg met relevante partijen (gemeenten, waterschappen, ondernemers, kanobonden, natuurbeschermingsorganisaties, Dienst Landelijk Gebied).

Hoe verder?

Er valt nog veel te verbeteren aan het kanovaarwater in de provincie Groningen. Ondanks dat de Provincie Groningen veel voor kanovaarders over heeft, kunnen natuurlijk niet alle knelpunten tegelijk aangepakt worden. Voor het wegnemen van alle knelpunten is namelijk in totaal 23 miljoen gulden nodig. De Provincie wil daarom eerst kijken waar efficiënte oplossingen liggen. Dit betekent vaak kleine aanpassingen in vooral regionale routes, die door goede samenwerking, veel resultaat zullen opleveren voor de kanovaarders. Dit kan bijvoorbeeld al door het verbreden van een sloot. De Provincie richt zich hiermee vooral op kanovaarders die kleine tochten maken, vaak dagjesmensen. Maar ook de knelpunten die liggen in de kanohoofdstructuur (kanovaargebieden door kortsluitroutes met elkaar verbinden) zullen worden bekeken en op lange termijn worden aangepakt.

De Provincie kan en wil dit niet alleen doen. Samen met onder andere gemeenten, waterschappen, ondernemers, kanobonden, natuurbeschermingsorganisaties, Dienst Landelijk Gebied gaat de Provincie hiervoor projecten opzetten. Welke knelpunten precies worden aangepakt, hangt ook af van de uitkomsten van de overleggen met deze partijen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de in het rapport aangegeven belangrijkheid van het betreffende knelpunt

Uiteindelijk wil de Provincie ervoor zorgen dat de kanovaart een groter aandeel in de toeristische markt verkrijgt, met een positief effect op economie en werkgelegenheid in de provincie.

De Provincie ziet voor het stimuleren van de kanovaart ook het belang in van promotie. Dat betekent dat er meer (bewegwijzerde/beschreven) routes moeten komen en (dag-/meerdaagse) arrangementen daar omheen.Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht of voor het aanvragen van het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, Afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Groningen wil knelpunten in kanovaarwater oplossen '
Lees ook