Provincie Groningen


Groningen, 26 oktober 1999 Persbericht nr. 220

Actieprogramma "diffuse bronnen" vastgesteld

Provincie wil kwaliteit oppervlaktewater verbeteren

GS hebben een actieprogramma "diffuse bronnen 2000-2002" vastgesteld. Via acties uit dit programma beoogt het college de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Groningen te verbeteren. Het meeste oppervlaktewater bevat nog teveel nitraat, fosfaat, (sommige) metalen en bestrijdingsmiddelen. Deze komen verspreid in het oppervlaktewater terecht, afkomstig van de zogenaamde diffuse bronnen, zoals de riooloverstorten, receatievaart, landbouw en neerslag. Het college heeft op de begroting 2000 f 150,000,-- gereserveerd voor de uitvoering van dit actieprogramma.

De afgelopen jaren is er in de provincie Groningen al veel gedaan aan de bestrijding van diffuse bronnen, maar de gewenste waterkwaliteit wordt nog niet gehaald. Daarom hebben GS het genoemde actieprogramma opgesteld waarin de acties staan die in de jaren 2000-2002 uitgevoerd zullen gaan worden. Het accent ligt vooral op uitvoeringsprojecten.

Onder de uitvoeringsprojecten valt een aantal projecten in het Ruiten Aa gebied waar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar beinvloeding van het oppervlaktewater door meststoffen, reductie van stikstofemissie, gewasbeschermingsmiddelen, onderzoek naar een beheersstructuur voor nog op te richten spoelplaatsen, c.q. watervulplaatsen voor spuitmachines, onderzoek naar de mogelijkheden van koppeling van ongerioleerde woningen aan een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Daarnaast zal een project ecologisch groenbeheer voor gemeenten worden gestart.

Ook zullen er acties plaatsvinden op het gebied van de recreatievaart, de afspoeling van daken, parkeerterreinen en wegen ("verhard oppervlak") en zal er een onderzoek gedaan worden naar de exacte bronnen van de verontreinigde stoffen in de provincie. Daarbij worden de mogelijke oplossingen voor de aanpak van die bronnen in de verschillende regio's aangegeven.

De aanpak van diffuse verontreiniging is ingewikkeld omdat de exacte herkomst van de stoffen onduidelijk is en er vooral door samenwerking effect gesorteerd kan worden.

Het college heeft daar nu, met het actieprogramma diffuse bronnen 2000-2002 een impuls aan gegeven.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129.

Deel: ' Groningen wil kwaliteit oppervlaktewater verbeteren '
Lees ook