Provincie Groningen


Groningen, 20 januari 1999, Persbericht nr. 8

Paspoortcontrole Lauwersoog moet gehandhaafd blijven

De provincie Groningen, de gemeente De Marne, de Visafslag Lauwersoog en de Noord-Nederlandse Watersportbond zullen binnenkort in een gezamenlijke brief aan de minister van Justitie met nadruk pleiten voor het behoud van de paspoortcontrole in de haven van Lauwersoog. Dit hebben de partijen afgelopen maandagmiddag besloten tijdens een overleg op het provinciehuis in Groningen.

In Lauwersoog dreigt een probleem te ontstaan nu het ministerie van Financien aan de minister van Justitie heeft voorgesteld de paspoortcontrole door de douane uit efficientie-overweging stop te zetten. De paspoortcontrole is een oneigenlijke taak van de douane. Deze wordt in principe door de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd.

Indien dit voornemen wordt uitgevoerd voorzien de partijen vergaande nadelige gevolgen voor de economische activiteit en de werkgelegenheid in en rond de haven van Lauwersoog. In het bijzonder voor de Visafslag. Omdat de nationaliteit van de bemanning op vrachtschepen vaak heel divers is wordt Lauwersoog voor alle buitenlandse schepen (ook uit de zogenaamde Schengenlanden) ontoegankelijk, waardoor ook de inklaring van goederen onmogelijk wordt. Verwacht wordt dat bijna 60% van de omzet van de Visafslag - in 1998 bijna f 68 miljoen - zal wegvallen.

Daarnaast zal de maatregel ook negatieve consequenties hebben voor de recreatievaart in de regio.

In de brief vragen de partijen de minister, in overleg met de ministers van Financien en Defensie, te komen tot een oplossing voor de problematiek. Hetzij door handhaving van de huidige goed functionerende situatie, waarbij de douane ook de personencontrole doet, hetzij door overname van die taken door de Koninklijke Marechaussee.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Desiree Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: 050-3164625.

Voor overige informatie over de provincie willen wij u tevens wijzen op onze homepage: https://www.prvgron.nl

Deel: ' Groningen wil paspoortcontrole Lauwersoog handhaven '
Lees ook