Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999 Persbericht nr. 21

Groninger besturen bereiden zich samen voor op 2000

In de provincie Groningen hebben de burgemeesters, de voorzitters van de waterschappen en de Commissaris van de Koningin afgesproken om, in de aanloop naar het jaar 2000, aspecten van openbare orde en veiligheid rondom de millenniumwisseling niet ieder voor zich, maar juist gezamenlijk op te pakken. Wettelijk zijn zij straks verantwoordelijk voor een goed verloop van de milleniumwisseling. Zij hebben een bestuurlijke stuurgroep ingesteld die zich onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin, J.G.M. Alders, gaat buigen over allerlei sectoren van het maatschappelijk verkeer die als gevolg van de millenniumwisseling openbare orde- en veiligheidsrisico's in zich dragen. Plaatsvervangend voorzitter is de heer J.J. Wallage, burgemeester van Groningen.

De stuurgroep

Vele instellingen en organisaties (zowel binnen als buiten de overheid) stellen continuïteitsplannen op in het kader van de milleniumwisseling, om bijvoorbeeld de uitval van vitale processen op te vangen.Veel van deze processen hebben een duidelijke relatie met openbare orde en veiligheid. De bestuurlijke stuurgroep zal stimuleren, dat deze noodzakelijke continuïteitsplannen goed op elkaar aansluiten. In de stuurgroep komt de vraag aan de orde waar, hoe en in welke omvang personeel en materieel van hulpdiensten straks in de regio moet worden ingezet.
De instelling van de stuurgroep past in samenwerking volgens "crisismanagement Groningen". Dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen en provincie regelt de bestuurlijke coördinatie en de inzet van hulpdiensten als zich incidenten voordoen of zich dreigen voor te doen. Recent werden de afspraken nog in praktijk gebracht tijdens de wateroverlast van oktober en november 1998. De betrokken instellingen en organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen voorbereiding op de millenniumwisseling.

Taakvelden

De stuurgroep benadert de voorbereiding in een aantal taakvelden. Ieder taakveld kent een bestuurlijk trekker. Per taakveld inventariseert deze waar mogelijk problemen liggen. Soms kunnen die heel goed in de eigen sector worden opgelost. Soms grijpen oplossingen echter in op andere sectoren. Tijdige coördinatie is dus gewenst. Onderlinge informatievoorziening speelt een cruciale rol. Ook voor wat betreft landelijke initiatieven.

De taakvelden zijn:

* energie en telefonie (A.B. Sakkers, gedeputeerde)
* zorg en gezondheid (R.G. Jansen, gedeputeerde en L.Pit, burgemeester)

* fysieke veiligheid (E. Drenth, burgemeester)
* politiezaken (L.J. Klaassen, burgemeester)
* logistiek en distributie (C.M. de Vos, burgemeester)
* water: kwaliteit en hoeveelheid (H. van 't Land, voorzitter waterschap)

* gemeentelijke zaken (E. Haaksman, burgemeester)

Planning

Rond de zomer is de inventarisatie gereed. Op grond van analyse wordt dan besloten hoe de voorbereiding op de jaarwisseling verder gestalte moet krijgen. De rest van het jaar wordt gebruikt voor de feitelijke voorbereiding, inclusief oefenen van de continuïteits-plannen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt contact opnemen met Afdeling Bestuurscontacten, Agnes Delstra, 050 - 3164324, e-mail: A.J.Delstra@prvgron.nl

Deel: ' Groninger besturen bereiden zich samen voor op 2000 '
Lees ook