Provincie Groningen


Groningen, 7 juli 1999 Persbericht nr. 155

Sakkers gekozen tot vice-voorzitter North Sea Commission

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de North Sea Commission op 25 juni j.l. in Aberdeen is dhr. A.B. Sakkers, gedeputeerde van Economische en Europese zaken van de provincie Groningen, gekozen tot vice-voorzitter. Door deze centrale bestuurlijke positie in te nemen hoopt Noord-Nederland een belangrijke invloed uit te kunnen oefenen op transregionale ontwikkelingen rond de Noordzee, zoals het Interreg II C Programma.

De North Sea Commission (NSC) is een samenwerkingsverband tussen meer dan 70 regio's rond de Noordzee. Deze regio's bevinden zich in acht landen, te weten Nederland, Schotland, Engeland, Belgie, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Belangrijkste doelstelling van de NSC is een netwerk te ontwikkelen voor een toekomstige Noordzee Regio in Europa en erkenning voor deze regio te krijgen als een gebied met talrijke ontwikkelingskansen.

Een aantal belangrijke thema's waar de NSC zich mee bezighoudt zijn: duurzame ontwikkeling en behoud van natuur en landschap, transport en verbindingen, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en infrastructuur, cultuur en toerisme.

Interreg II C, dat vanaf 1 januari 2000 opgevolgd wordt door Interreg III B, is een inititiatief van de Europese Commissie. Het heeft tot doel samenwerking tussen lidstaten op het terrein van de ruimtelijke ordening te stimuleren met behulp van Europees geld. Voorwaarde voor projecten is dat er miminimaal drie lidstaten aan een project deelnemen.

Nederland doet via verschillende projecten mee aan Interreg II C. Noord-Nederland doet, samen met de provincies Overijssel, Flevoland en Noord-Holland, mee aan het Noordzee-programma. Bij dit programma zijn ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en de niet-lidstaat Noorwegen betrokken. Er is 14,4 miljoen Euro voor uitgetrokken, waarvan 6 miljoen is bestemd voor het Nederlandse deel.

Het Interreg III B-programma zal naar verwachting op een aanzienlijk grotere financiele steun van de Europese Unie kunnen rekenen. Met name het Noordzeeprogramma wordt zeer positief beoordeeld.Noot aan de pers:

Bijgevoegd is een kaartje met de NSC-leden. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Groningse gedeputeerde vice-voorzitter North Sea Commission '
Lees ook